Nadstavba ZŠ Dubová

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  Predpokladaná hodnota:
1.704.800,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.12.2020
  Dátum zverejnenia:
18.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00603147
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Dagmar Haraštová
Telefón: +421 259246314
Email: dagmar.harastova@staremesto.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6554
Hlavná adresa(URL): www.staremesto.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba ZŠ Dubová
Referenčné číslo: PL-3/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262800-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rozšírenie kapacity základnej školy dobudovaním tried na IV. nadzemnom podlaží a nadstavbou V. nadzemného podlažia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 704 800,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola Dubová, Bratislava, Slovensko, parc. č. 49611, k.ú. Staré Mesto.
II.2.4) Opis obstarávania
Rozšírenie kapacity základnej školy dobudovaním tried na IV. nadzemnom podlaží a nadstavbou V. nadzemného podlažia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 704 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ZoVO):
A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) ZoVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2 písm. e), pretože verejný obstarávateľ má možnosť použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) predložením čestného vyhlásenia.
C) Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) až f) ZoVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO.
2. Splnenie podmienok účasti uvedených v bode 1 uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 ZoVO.
3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
A) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZoVO. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky

B) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A): Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať, že záujemca za obdobie posledných troch rokov nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržiava splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.), alebo obsahuje prísľub o poskytnutí úveru. Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene, v ktorom vyhlási, že nemá otvorený účet ani záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ZoVO. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením opisu technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

C) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO. Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

D) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 ZoVO. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

E) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZoVO. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

F) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 odseku 1 písm. g) ZoVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: .
A): Zo zoznamu uskutočnených prác musí vyplývať, že uchádzač v relevantnom období zrealizoval práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v celkovom objeme minimálne 1 700 000 Eur bez DPH, pričom aspoň jedna musí byť v minimálnom objeme 1 000 000 Eur bez DPH. Zoznam zrealizovaných stavebných prác má obsahovať: a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, b) názov a stručný opis zrealizovaných stavebných prác, c) zmluvnú cenu zákazky v EUR bez DPH, d) lehotu výstavby. Uchádzač uvedie v zozname cenu v zložení ako cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Ak sa realizácia stavebných prác, uvedených v referencii, viaže na viac rokov, presahujúcich požadované obdobie 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie v zozname alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie referencie. Ak je hodnota v referencii uvedená v inej mene, ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR kurzom NBS ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku.. K zoznamu uchádzač priloží referencie, alebo link na referencie v prípade referencií zverejnených na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v eur bez DPH.

B) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu
a) manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008,
b) manažérstva BOZP podľa normy BS OHSAS 18001:2007 vydaných nezávislou inštitúciou, ktorými sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

C): Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaného plnenia potvrdením, že má k dispozícii nižšie špecifikovaných expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky a v príslušnom počte. Nižšie uvedené požiadavky na expertov uchádzač preukáže:
a) predložením profesijného životopisu s minimálnym obsahom: meno a priezvisko experta / dosiahnuté vzdelanie / súčasná pracovná pozícia / prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania / vlastnoručný podpis experta;
b) v prípade, ak uchádzač nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi uchádzačom a expertom o využití odborných kapacít tohto experta pri plnení zmluvy uchádzačom, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní;
c) predložením kópie požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti;
d) predložením kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov:
Expert č. 1: (1 osoba) Musí predložiť kópiu osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti osoby na činnosť stavbyvedúceho - odbor pozemné stavby s praxou min. 2 roky, ktorá bude počas plnenia zmluvy vykonávať činnosť stavbyvedúceho.
Expert č. 2: (2 osoby) Musí predložiť Licenciu na zhotovovanie hydroizolačných systémov plochých striech minimálne kategórie D vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom.
Expert č. 3: (2 osoby) Musí predložiť Certifikát / Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606.
Osoby, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky, sa musia podieľať na realizácii zákazky.

D): Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2004 a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky realizácie zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom až po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2021 10:30
Miesto: Online - elektronicky v systéme ERANET
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom systému ERANET všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 50 000 Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podľa § 114 ods. 1 môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.12.2020