Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov

  Zadávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
  Predpokladaná hodnota:
186.032,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.12.2020
  Dátum zverejnenia:
18.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO: 00151882
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oto Léka
Telefón: +421 269253158
Email: oto.leka@cvtisr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/240
Hlavná adresa(URL): www.cvtisr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletná Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov v budove CVTI SR, Staré grunty:
- demontáž existujúcej silnoprúdovej elektroinštalácie v riešených priestoroch (okrem napojenia zariadenia chladenia),
- silnoprúdová elektroinštalácia (zásuvkové a svetelné okruhy),
- silové napojenia technologických zariadení,
- úprava, dozbrojenie a prezbrojenie existujúcich rozvádzačov,
- montáž svietidiel, ktoré má k dispozícii CVTI SR,
- predmetom zákazky je aj požiadavka na vypracovanie revíznej správy na konečné dielo rekonštrukcie v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Podrobný opis stavebných prác je uvedený v Súťažných podkladoch v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
186 032,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
CVTI SR, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je kompletná Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov v budove CVTI SR, Staré grunty:
- demontáž existujúcej silnoprúdovej elektroinštalácie v riešených priestoroch (okrem napojenia zariadenia chladenia),
- silnoprúdová elektroinštalácia (zásuvkové a svetelné okruhy),
- silové napojenia technologických zariadení,
- úprava, dozbrojenie a prezbrojenie existujúcich rozvádzačov,
- montáž svietidiel, ktoré má k dispozícii CVTI SR,
- predmetom zákazky je aj požiadavka na vypracovanie revíznej správy na konečné dielo rekonštrukcie v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Podrobný opis stavebných prác je uvedený v Súťažných podkladoch v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
186 032,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Uchádzač môže pri preukazovaní splnenia podmienok účasti doložiť jednotlivé dokumenty vyžadované v rámci predmetného verejného obstarávania alebo nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s ustanovením § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: i.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní doloženým zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom.

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej hodnote 180 000,00 EUR bez DPH resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Pod rovnakými alebo obdobnými stavebnými prácami k predmetu zákazky rozumieme uskutočnenie stavebných prác spojených s výmenou a montážou elektrických rozvodov a zariadení s uvedením do prevádzky.
Za vyhlásenie verejného obstarávania sa na účely vyhodnotenia splnenia tejto podmienky účasti považuje zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
-
Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní):
Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti vyplývajú z potreby preukázania minimálnych praktických skúseností uchádzača s realizáciu predmetu zákazky. Potreba použitia týchto podmienok účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní zákazku vykonať. Splnenie týchto podmienok účasti by malo zaručiť, že uchádzač ovláda problematiku nevyhnutnú na uskutočnenie prác podľa predmetu zákazky.
Preukázanie splnenia tejto podmienky účasti garantuje odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv podobného alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky.
Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky (stavebných prác), ktorý je predmetom zákazky.

ii.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že disponuje min. jedným revíznym technikom vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej ako vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.) alebo ekvivalent.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie minimálnych požiadaviek na požadovaného revízneho technika uchádzač preukáže predložením týchto dokladov:
-Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné oprávnenia, osvedčenia aj oprávnenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti vyplývajú z potreby zabezpečenia potrebnej elektroinštalačnej dokumentácie a revíznej správy.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 10:00
Miesto: CVTI SR, Lamačská cesta8/A, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že otváranie ponúk prostredníctvom systému JOSEPIHNE bude prebiehať aj on-line sprístupnením. Bližšie informácie sú uvedené v bode 19. časti A.1 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetom týchto súťažných podkladov je zadávanie zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa §112-116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Verejný obstarávateľ toto verejné obstarávanie vyhlasuje ako zelené verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ súčasne požaduje, aby bolo pri plnení predmetu zákazky využívané ekologické zlikvidovanie rôznych druhov vzniknutého odpadu v zmysle opisu predmetu zákazky.
3.Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie faktúry majúcej náležitosti elektronickej fakturácie v súlade s
podmienkami zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o
doplnení niektorých zákonov.
4.Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ zverejňuje Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com). V profile verejného obstarávateľa, https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429572, bude zverejnený link na prístup k dokumentom na portáli JOSEPHINE.
5. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2020