Elektrická energia a zemný plyn

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
1.205.538,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.12.2020
  Dátum zverejnenia:
17.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Görčöšová
Telefón: +421 552341142
Email: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.eo.eks.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Elektrická energia a zemný plyn
Referenčné číslo: REK001568/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
09000000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu a všetkých komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t. j. objektov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Zákazka sa delí na dve časti:
Časť A: Elektrická energia
Časť B: Zemný plyn
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky spolu s prehľadom odberných miest verejného obstarávateľa je uvedený v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 205 538,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Elektrická energia
Časť č.: A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty v správe Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uvedené v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladaný objem odobratého množstva elektrickej energie počas trvania zmluvného vzťahu je 7 045,00 MWh.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 061 933,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zemný plyn
Časť č.: B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty v správe Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uvedené v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladaný objem odobratého množstva zemného plynu počas trvania zmluvného vzťahu je 3 794 MWh.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
143 605,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5; príp. spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a
ods. 2 písm. c) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, kedykoľvek v jeho priebehu, písomne elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi doklady elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, v lehote, ktorú verejný obstarávateľ určí v žiadosti.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED za svoju osobu spolu s vyplnenými JED, za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Skupina dodávateľov predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákon.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť A: Elektrická energia:
Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru alebo zložitosti, ako je predmet zákazky (dodanie elektrickej energie), referencia za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v objeme minimálne
7 000 MWh na jednu zmluvu s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Pre časť B: Zemný plyn
Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru alebo zložitosti, ako je predmet zákazky (dodanie zemného plynu), referencia za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v objeme minimálne
3 000 MWh na jednu zmluvu s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 10:00
Miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, je neverejné bez účasti uchádzačov z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
Verejný obstarávateľ bude komunikovať výhradne elektronicky.
Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036 a na elektronickej tabuli https://www.eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/1788. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ dokumenty záujemcom nezasiela.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú
tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/1788 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné
obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.
O vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese https://www.eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/1788, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie.
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.12.2020