Softvérové vybavenie pre dátové úložisko

  Zadávateľ:
SFÉRA, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
554.355,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.12.2020
  Dátum zverejnenia:
17.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SFÉRA, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35757736
Karadžičova 2 , 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA
Telefón: +421 905725792
Email: rastislav.krbata@sfera.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20202//
Hlavná adresa(URL): https://www.sfera.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8 ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v oblasti vývoja softvéru
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Softvérové vybavenie pre dátové úložisko
Referenčné číslo: VO_2020_SANETII
II.1.2) Hlavný kód CPV
48000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie Softvérového vybavenia pre dátové úložisko pre projekt Výskum v sieti SANET II a
možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja v rozsahu:
Časť 1 Softvér pre dátové úložisko databázový produkt pre podnikové riešenia s podporou pre vybudovanie
metroclustra, s podporou diagnostikovania a monitorovania spracovaných dát a podpora tohto riešenia na 36 mesiacov
Časť 2 Softvér pre meranie a reportovanie parametrov počítačovej siete.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
554 355,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Softvér pre dátové úložisko
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48610000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karadžičova 2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je softvér pre dátové úložisko databázový produkt pre podnikové riešenia s podporou pre
vybudovanie metroclustra, s podporou diagnostikovania a monitorovania spracovaných dát a podpora tohto riešenia na
36 mesiacov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
540 293,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Projekt : Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05, kód projektu: 313011W988.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dodávateľa Projektu sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v
rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s
Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej
kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
alebo iných postupov.
Obstarávateľ si uplatňuje použitie odkladacej podmienky v súvislosti so Všeobecnými obchodnými podmienkami zmluvy
o poskytnutí NFP, a teda, zmluva nadobudne účinnosť doručením správy z kontroly VO, pričom správa z kontroly
nebude obsahovať zistenia , ktoré mohli alebo mali vplyv na výsledok VO.
Pre Časť 1 Softvér pre dátové úložisko Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou v zmysle § 46
ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Výška zábezpeky: 27 000 Eur. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Softvér pre meranie a reportovanie parametrov počítačovej siete
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48900000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karadžičova 2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je softvér pre meranie a reportovanie parametrov počítačovej siete.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 062,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Projekt : Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05, kód projektu: 313011W988.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dodávateľa Projektu sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v
rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s
Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej
kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
alebo iných postupov.
Obstarávateľ si uplatňuje použitie odkladacej podmienky v súvislosti so Všeobecnými obchodnými podmienkami zmluvy
o poskytnutí NFP, a teda, zmluva nadobudne účinnosť doručením správy z kontroly VO, pričom správa z kontroly
nebude obsahovať zistenia , ktoré mohli alebo mali vplyv na výsledok VO.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časť 1:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g).
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedených UVO.
Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy
podľa osobitného predpisu.
Verejný obstarávateľ má prístup k verejne dostupným systémom: Obchodnému registru a do Zoznamu hospodárskych
subjektov vedených UVO, k Registru partnerov verejného sektora a Registru účtovných závierok.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte ani kvalifikovaný
elektronický podpis.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Pre časť 2:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nesmú u
neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Pre časť 1:
Uchádzač musí spĺňať podmienky finančného a ekonomického postavenia, ktoré preukáže podľa § 33 ods. 1 písm. a)
Pre časť 2:
Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1:
Obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky v ktorej má uchádzač vedený
účet, že je schopný plniť si svoje finančné zaväzky. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu, že v čase vydania
dokladu účet uchádzača nie je v nepovolenom prečerpaní, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a
jeho účet nie je predmetom exekúcie. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. K potvrdeniu
banky priloží uchádzač čestné vyhlásenie, že nemá účty v iných bankách ako v tých za ktoré predložil vyjadrenie.
Uchádzač môže preukázať ekonomické a finančné postavenie inou osobou podľa § 33 ods. 2 a obstarávateľ bude
vyžadovať aby osoba ktorej zdroje boli použité na preukázanie postavenia zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Odôvodnenie:
Obstarávateľ si touto podmienkou účasti chce si overiť ekonomickú stabilitu uchádzača a zabezpečiť spoľahlivosť
dodávateľa a predísť tak možným problémom s dodávkou softvéru a poskytnutím podpory.

Pre časť 2:
Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Pre časť 1:
Uchádzač musí mať odbornú spôsobilosť, ktorú preukáže :
1. § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
2. § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
3. § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Pre časť 2:
Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1:
1. Zoznám dodávok musí obsahovať minimálne 1 dodávku nových databázových licencií rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia zákazky v hodnote min. 350 000 Eur.
Zoznám dodávok musí ďalej obsahovať minimálne 1 dodávku štandardnej technickej podpory pre databázové licencie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia zákazky v hodnote min. 50 000 Eur.
Odôvodnenie:
Obstarávateľ si touto podmienkou chce overiť, že dodávateľ je schopný dodať databázový softvér pre podnikové
riešenia v obdobnom rozsahu ako obstaráva. Výška referencie je 75% predpokladanej hodnoty zákazky.

2. Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne 1 špecialistom s profesionálnymi skúsenosťami v oblasti riešenia databáz s vysokou dostupnosťou a Disaster Recovery s platným certifikátom - napríklad Oracle Database 12c Maximum Availability Certified Expert alebo ekvivalentným.

Z uchádzačom predložených dokladov musia byť minimálne zrejmé údaje o vzdelaní a odbornej praxi špecialistu, čo uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu špecialistu, alebo ekvivalentným dokladom.

Z predloženého profesijného životopisu špecialistu alebo ekvivalentného dokladu musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko príslušného špecialistu,
- história zamestnania/odbornej praxe príslušného špecialistu vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe / rok a mesiac od do, pozícia, ktorú príslušný špecialista zastával),
- praktické skúsenosti príslušného špecialistu (názov projektu/predmetu plnenia, odberateľ/zamestnávateľ, popis projektu/predmetu plnenia, pozícia na projekte/predmete plnenia, obdobie rok a mesiac od - do, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu a e-mailový kontakt odberateľa, kde si bude môcť obstarávateľ overiť informácie),
- podpis príslušného špecialistu,
- platný certifikát preukazujúci skúsenosti v oblasti riešenia databáz s vysokou dostupnosťou a Disaster Recovery, vydaný príslušnou autoritou, napríklad Oracle Database 12c Maximum Availability Certified Expert alebo ekvivalentný.
Odôvodnenie:
Obstarávateľ požadovaním podmienky účasti na špecialistu skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky prostredníctvom špecialistu, ktorý sa bude podieľať na dodaní predmetu zákazky. Požiadavky na špecialistu sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky bude za plnenia dodávané uchádzačom tento špecialista zabezpečovať a odborne garantovať podporu pre SW pre dátové úložisko. Preto je dôležité, aby uchádzač preukázal praxou a profesionálnymi praktickými skúsenosťami, že tento špecialista disponuje odbornosťou, know-how s dostatočnými znalosťami a zručnosťami v danej oblasti.


3. Obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek normy EN ISO 9001: 2015 alebo dôkaz o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, resp. doklad o zabezpečení systému riadenia kvality (ISO 9001).
Odôvodnenie:
Obstarávateľ si touto podmienkou chce overiť, že dodávateľ dodržiava všetky postupy pre zabezpečenie kvality nakoľko predmetom obstarávania je aj poskytnutie podpory na 36 mesiacov.

Pre časť 2:
Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač sa preukáže potvrdením výrobcu o oprávnení dodávať databázové produkty a poskytovať podporu k nim, a to certifikátom od výrobcu alebo iným ekvivalentným dokladom (napríklad partnerskou zmluvou) platným v čase podpisu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 11:00
Miesto: sídlo obstarávateľa uvedené v bode 1.1 .tohto oznámenia
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môže zúčastniť jeden zástupca uchádzača oprávnený
konať v mene spoločnosti , ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Zástupca uchádzača sa preukáže občianskym preukazom a v prípade, že je splnomocnený na konanie preukáže sa aj
týmto splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému EVO.
Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO.
Pre predloženie ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre HS, za
ktorý chce predložiť príslušnú žiadosť a aby daný HS bol OVERENÝ a AKTÍVNY.
Priručka pre používanie portálu EVO je dostupná na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Obstarávateľ určil uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie nebude brať zreteľ.
Komunikácia sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.
2. Súťažné podklady budú dostupné bez obmedzení a to zverejnením v profile obstarávateľa.
3. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú obstarávateľovi záujemcovia podľa § 55 ods. 1 zákona o
VO v čase a spôsobom určeným obstarávateľom.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v
elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických
databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup
do tejto databázy.
V prípade, že uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostedníctvom JED, verejný obstarávateľ požaduje
vyplnenie Globálneho údaju odpoveďou áno alebo nie. Vyplnením tohoto údaju uchádzač preukáže vo svojej ponuke , že
spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia týkajúce sa použitia JED sa riadia
ZVO.
4. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka;
to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Zákazka je financovaná z EŠIF, dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly v zmysle Všeobecných obchodných
podmienok zmluvy o NFP a obstarávateľ si zároveň uplatňuje odkladaciu podmienku vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí
NFP ( viď. Prílohu SP Obchodné podmienky)
6. Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.12.2020