Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno – stavebné úpravy hlavnej brány – rekonštrukcia strechy

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
179.172,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.12.2020
  Dátum zverejnenia:
17.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
Telefón: +421 905195619
Email: breza2.juraj@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.regionzilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno – stavebné úpravy hlavnej brány – rekonštrukcia strechy
Referenčné číslo: PZ/ZSK/HS1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212354-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno stavebné úpravy hlavnej brány rekonštrukcia strechy je rekonštrukcia objektu Vežovej brány Hlavnej brány hradu Strečno, ktorá je súčasťou hradného komplexu slúžiaceho ako muzeálna expozícia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
179 172,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hrad Strečno, Veža bránová I. č. ÚZPF 1370/11, Strečno
II.2.4) Opis obstarávania
Dôvodom obnovy budovy Hlavnej brány je vyriešenie dlhotrvajúcich problémov so zatekajúcou zaatikovou strechou a vlhnutím muriva najmä v časti schodiska. Zatekanie strechy je spôsobené porušením medenej strešnej krytiny vo falcovaných spojoch, poškodením asfaltového náteru v mieste napojenia chrliča. Zatekanie v niektorých miestach spôsobilo odhnitie časti drevenej konštrukcie strechy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
179 172,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt: Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkam v česko-slovenském pohraničí, Operačný program INTERREG V-A SK-CZ
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, zodpovedajúce predmetu zákazky. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d) a g) ZVO. Podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Predloženie zoznamu minimálne troch úspešne zrealizovaných referenčných zákaziek/prác na práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, s min. hodnotou každej zákazky vo výške 100 000,00 EUR bez DPH za uvedené päťročné obdobie s uvedením ktorý Pamiatkový úrad mal dohľad nad uvedenou stavbou.
Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje stavebná obnova národnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR alebo v ekvivalentnom zozname podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO.
Uchádzač musí mať zavedený systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001 minimálne v oblastiach pozemné stavebníctvo a reštaurovanie a obnova pamiatok, čo preukáže doložením kópie platného certifikátu, vydaného oprávnenou certifikačnou autoritou. Obstarávateľ uzná v súlade s § 35 ZVO aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zavedení systému riadenia kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie certifikátu podľa normy EN ISO 9001
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
Najmenej jeden odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby, 5 rokov odbornej praxe.
Musí mať skúsenosť s realizáciu izolácie a zateplenia strešných konštrukcií s medenou krytinou a s atikovými stenami, realizáciou liatych podláh, realizáciou prác s kameňom, drevom, torzálnej architektúry s preukázateľnými skúsenosťami pri murovaní na hradných ruinách; dokladovať referenciou stavbyvedúceho, referencia firmy je nepostačujúca. V zozname uskutočnených stavieb uviesť aspoň jednu stavbu, kde objem zákazy bol rovný alebo vyšší ako 100 000,00 EUR bez DPH. Pokiaľ nie je stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, predloží uchádzač písomnú dohodu s osobou, ktorá bude činnosť vykonávať.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to
prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
Uchádzač môže preukázať splnenie viacerých vyššie uvedených požiadaviek prostredníctvom jedného certifikovaného experta, t. j. jeden certifikovaný expert môže mať viac získaných a platných požadovaných certifikátov..
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 5 000,00 EUR. Podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní elektronických ponúk môže byť prítomný uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lenZVO) s využitím pravidla uvedeného v § 112 ods. 6 ZVO prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) bez uplatnenia e-aukcie.
2. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a potrebné technické vybavenie zadefinované a zverejnené na portáli UVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk)
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, zelené verejné obstarávania a obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2020