Prebudovanie umelého kanála pre vodácke športy v areáli Divoká voda v Čunove; Kanál č.1

  Zadávateľ:
Slovenská kanoistika
  Predpokladaná hodnota:
782.512,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.12.2020
  Dátum zverejnenia:
17.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská kanoistika
IČO: 50434101
Junácka 2951/6, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Róbert Janík
Telefón: +421 904905544
Email: v.obstaravanie@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.canoe.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
občianske združenie
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
šport
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prebudovanie umelého kanála pre vodácke športy v areáli Divoká voda v Čunove; Kanál č.1
Referenčné číslo: RJ/136/SK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212200-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je prebudovanie časti Umelého kanála pre vodácke športy (ďalej len UKVŠ), kanál č.1 v areáli Divoká voda ležiaceho na Vodnom diele Čunovo. Predmetná časť UVKŠ na prebudovanie je kanál č.1 nachádzajúci sa bližšie k hlavnej tribúne.
Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
782 512,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45242100-6
45262300-4
45110000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SVD G N, Stupeň Čunovo, objekt umelý kanál pre Vodné športy.
II.2.4) Opis obstarávania
Je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
782 512,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.
1.6 Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 2.1:
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,
v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).
Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 2 000 000,00 Eur.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu zverejnenia Výzvy vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 3.1:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorá bude obsahovať minimálne jednu zákazku vo finančnom objeme 750 000,00 Eur bez DPH.
Pod pojmom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa na účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti myslia stavby spadajúce pod označenie kódom oddielu 215 "Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela" v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb alebo ekvivalentného predpisu.

Zoznam stavebných prác má obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa/objednávateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) zmluvnú cenu za uskutočnenie celej zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu),
d) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom,
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Bod 3.2:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie zákazky.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže:
a) predložením profesijného životopisu,
b) predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje,
c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje.

Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov.
Kľúčový odborník 1 - stavbyvedúci - 1 osoba,

Minimálne požiadavky na jednotlivých kľúčových odborníkov:
3.2 Kľúčový odborník 1 - stavbyvedúci (1 osoba)
- musí mať min. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania a odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 5 rokov,
- musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu 23 Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby alebo ekvivalentného dokladu,
- musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho na realizácii minimálne 1 stavby rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v hodnote min. 750 000,00 Eur bez DPH. Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú stavby spadajúce pod označenie kódom oddielu 215 "Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela" v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb alebo ekvivalentného predpisu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 11:00
Miesto: Slovenská kanoistika, Junácka 6, 831 04 Bratislava 3
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v zmysle bodob 28.4 a 28.5 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť otvárania ponúk on-line formou v zmysle bodu 28.8 časti 1.1 Pokyny pre
uchádzačov súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie,
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) (link: https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viacois-evo/prirucky- 5f7.html) a Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html). Komunikáciamedzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom systému ISEVO. Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vovýške 20
000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo Výzve je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu
nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo, ak nebude
zabezpečené finančné krytie realizácie predmetu zákazky.
6. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Podrobnosti týkajúce sa obhliadky sú uvedené v bode 14 časti 1.1 Pokyny pre uchádačov súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2020