Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov

  Zadávateľ:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
425.540,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.12.2020
  Dátum zverejnenia:
16.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31577920
Lesnícka 23, 96263 Pliešovce
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bučan
Telefón: +421 45306104
Fax: +421 455306102
Email: bucan@vlm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
Hlavná adresa(URL): http://www.vlm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) Zákona
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Lesné hospodárstvo, správa lesov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov
Referenčné číslo: 429369
II.1.2) Hlavný kód CPV
24000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na
miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa.
Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia
určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v
rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
425 540,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
14300000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok
III. Opis predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Povaha a predpokladané množstvo tovaru:
1. Prípravok na ochranu koreňového systému sadeníc lesných drevín pred poškodením suchom (účinná látka kopolymér draselnej soli polyakrylátu) - 5 kg balenie: množstvo 295 m.j.;
2. Prípravok proti larvám chrústov (účinná látka Tefluthrin) - 20 kg balenie: množstvo 180 m.j.;
3. Ošetrenie lesných kultúr proti burine (účinná látka Glyphosate) 20 litrové balenie: množstvo 530 m.j.;
4. Lesné dreviny - hrdze, hubové choroby, padanie semenáčikov a sadeníc, sypavky, méria smrekovcová (účinná látka Mancozeb) - 10 kg balenie: množstvo 80 m.j.;
5. Pravé plesne na drevinách (účinná látka Fosetyl, Propamocarb) - 1 liter: množstvo 40 m.j.;
6. Plesne, perenospóry (účinná látka Mancozeb, Metalaxyl - M) - 5 kg balenie: množstvo 40 m.j.;
7. Listové hnojivo s obsahom K2O zamerané na lepšie vyzretie drevnej hmoty a odolnosť proti mrazom (účinná látka 400 g K2O/l v organickej viazanej forme) - 10 litrov: množstvo 80 m.j.;
8. Univerzálne bezchloridové viac zložkové kvapalné hnojivo s obsahom mikroprvkov - 10 litrov: množstvo 30 m.j.;
9. Účinná látka oligomerizačné produkty beta-pinénu (účinná látka oligomerizačné produkty beta-pinénu 96% hm) - 10 litrov: množstvo 40 m.j.;
10. Múčnatka dubová (účinná látka Sulphur) - 10 litrov: množstvo 5 m.j.;
11. Dusíkaté hnojivo (účinná látka 46% N) - 25 kg balenie:množstvo 400 m.j.;
12. Ošetrenie smreka a jedle proti dvojklíčnolistým burinám a náletovým drevinám a kríkom (účinná látka fluroxypyr triclopyr) - 5 litrové balenie: množstvo 210 m.j.;
13. Ošetrenie lesných kultúr proti jednoročným trávam a smlzu (účinná látka propaquizafop) - 5 litrové balenie: množstvo 496 m.j.;
14. Ošetrenie lesných porastov proti listožravéme, cicavému, podkôrnemu, drevokaznému hmyzu, voľne žijúcim chrobákom a ich larvám, húseniciam motýľov, piliarok a ploskaniek (účinná látka lambda - cyhalotrin) - 5 litrové balenie: množstvo 2865 m.j.;
15. Feromónový prípravok určený na monitorovanie výskytu a hromadný selektívny odchyt lykožrúta vrcholcového s vedľajším odchytom lykožrúta borovicového a lykokaza rodu Hylastes - balenie v sáčkoch: množstvo 700 m.j.;
16. Zimný obhryz zverou (účinná látka kremitý piesok (quartz sand)) - 15 kg balenie: množstvo 23390 m.j.;
17. Repelentný prípravok s fungistatickým účinkom (účinná látka HEXAMETYLENTETRAMIN) - 10 litrové balenie: množstvo 13380 m.j.;
18. Celosezónny feromónový odparník používaný na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu porastov proti lykožrútovi smrekovému metódou hromadného odchytu (účinná látka zmes feromónov (S)-cis-verbenol, CAS: 18881-04-4, EINECS: 242-645-2, MF: C10H16O) - balenie = 5x tubus: množstvo 962 m.j.;
19. Celosezónny feromónový odparník so združeným účinkom na lykožrúta lesklého a lykožrúta smrekového (účinná látka zmes feromónov (S)-cis-verbenol, CAS: 18881-04-4, EINECS: 242-645-2, MF: C10H16O chalcogran, CAS: 38401-84-2, MF: C9H16O2) - balenie = 5x tubus: množstvo 774 m.j.;
21. Feromónový prípravok (účinná látka zmes feromónov lineatin, CAS: 71899-16-6, , MF: C10H16O2) - balenie = 5x tubus: množsto 84 m.j.
22. Farbivo a zmáčadlo do insekticídnych prípravkov (účinná látka 2% Basic Violet 10 (xanthenové farbivo)+ 72% Ethanol) - 5 litrové balenie: množstvo 140 m.j.;
23. Univerzálny práškový chlórový dezinfekčný prípravok pre najširšie použitie (účinná látka N-chlór-4-metyl-1-sulfonamid, sodná soľ, trihydrát (CAS 7080-50-4, číslo ES 204-854-7) sa obsah blíži k 100%) - 25 kg balenie: množstvo 350 m.j.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
352 866,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Materiál na ochranu lesa a lesných porastov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok
III. Opis predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Povaha a predpokladané množstvo tovaru:
1. Komplet feromónový lapač - univerzálny, selektívny všesmerový bariérový feromónový lapač na monitorovanie a hromadný odchyt škodcov zo skupiny podkôrneho a drevokazného hmyzu (čeľaď Scolytidae): 53 ks;
2. Strieška ECOTRAP - náhradný diel na výrobok: 35 ks;
3. Bariéra malá ECOTRAP - náhradný diel na výrobok:35 ks;
4. Bariéra veľká ECOTRAP - náhradný diel na výrobok: 35 ks;
5. Lievik ECOTRAP - náhradný diel na výrobok: 35 ks;
6. Pasca ECOTRAP - náhradný diel na výrobok: 970 ks;
7. Sieťka ECOTRAP - náhradný diel na výrobok: 730 ks;
8. Krúžok ECOTRAP - náhradný diel na výrobok: 572,50 ks;
9. Sito veľké ECOTRAP - náhradný diel na výrobok: 135 ks;
10. Hnojivo pre foliárna aplikáciu ako vápenaté hnojivo sobsahom stopových prvkov na podporu procesov fotosyntézy arastu plodín: 40 ks;
11. Sprej značkovací farebný: 2700 ks;
12. Sprej značkovací biely: 4140 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
72 674,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.
2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona
nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný
obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda
jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodávok tovaru v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Zoznam dodávok tovaru má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s poskytovaním predmetu rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Minimálna úroveň štandardov je verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky (dodávok tovaru).
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva,
ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Medzinárodná norma ISO 14001 (EN ISO 14001) špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod 1:
1.1. pre časť č.1 predmetu zákazky týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu dodávok tovarov rovnakého alebo
obdobného charakteru ako predmet zákazky (Chemické výrobky) za predchádzajúce tri roky v minimálnej úhrnnej hodnote vo výške 100 000 EUR bez DPH.
Pre bod 2: (platí pre obe časti predmetu zákazky):
Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva podľa 14001, resp. preukázanie iných dôkazov
preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s § 36 zákona o verejnom
obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom
Rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Rámcovej dohody uzatvorila a
predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné
strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu
zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému Elektronické verejné obstarávanie prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (EVO) ako elektronická aukcia na základe najnižšej ceny.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 241-595056
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 10:00
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného
Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou
prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne
prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) Zákona.
6. Uchádzači berú na vedomie, že (i) verejný obstarávateľ je oprávnený na základe svojich potrieb určovať množstvo a
rozsah dodaného Tovaru, a že (ii) množstvá/rozsah dodaného Tovaru určené počas Verejného obstarávania nemožno považovať za záväzné v žiadnom rozsahu. Celkový rozsah dodaného tovaru bude závisieť od potrieb a kapacít verejného obstarávateľa počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.
7. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie s aspektami zeleného verejného obstarávania.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2020