Obstaranie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín IV.

  Zadávateľ:
BIO 5, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
1.780.300,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2021 16:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.12.2020
  Dátum zverejnenia:
16.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BIO 5, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35767715
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Požgay
Telefón: +421 220620762
Email: b2b@bodyworld.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bio5.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
AE group, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45669546
Kuzmányho 1 , 92101 Piešťany
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Bacigál Štarková, LL.M.
Telefón: +421 905111585
Email: starkova@aegroup.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.aegroup.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8 ods. 1 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
potravinárstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín IV.
Referenčné číslo: BIO5/IV/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42215200-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného príslušenstva a vybavenia podporných procesov vybavenie analytického laboratória pre kontrolu kvality a testovanie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 780 300,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 14
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 066,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Automatická linka na výrobu tabliet
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Automatická linka na výrobu tabliet 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
158 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Automatická poťahovačka tabliet
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Automatická poťahovačka tabliet 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
111 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Označovač kapsúl/tabliet
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Označovač kapsúl/tabliet 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 133,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Automatická linka na výrobu kapsúl
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Automatická linka na výrobu kapsúl 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
132 833,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Automatická plniaca linka na kapsule a tablety do dóz
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Automatická plniaca linka na kapsule a tablety do dóz 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
296 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Automatická plniaca linka na prášok do dóz
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Automatická plniaca linka na prášok do dóz 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
275 633,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Automatická plniaca linka na prášok do predfabrikovaných sáčkov
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Automatická plniaca linka na prášok do predfabrikovaných sáčkov 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
206 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 9
II.2.1) Názov
Teplovzdušný tunel
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Teplovzdušný tunel 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 133,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 10
II.2.1) Názov
Automatická plniaca linka na prášok do sáčkov
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Automatická plniaca linka na prášok do sáčkov 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
225 466,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 11
II.2.1) Názov
Polo-automatická plniaca linka na prášok
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Polo-automatická plniaca linka na prášok 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
61 066,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 12
II.2.1) Názov
Testovač tvrdosti tabliet (do laboratória)
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Testovač tvrdosti tabliet (do laboratória) 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 566,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 13
II.2.1) Názov
testovač drobivosti tabliet (do laboratória)
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
testovač drobivosti tabliet (do laboratória) 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 033,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 14
II.2.1) Názov
Malý homogenizátor (do laboratória)
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Malý homogenizátor (do laboratória) 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 866,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI- MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 11 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičná priorita 3c) podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona o verejnom
obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčenych kópií:
1.1§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdeny za trestny čin korupcie, trestny čin poškodzovania finančnych záujmov Európskych
spoločenstiev, trestny čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestny čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestny čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny čin terorizmu
aniektorych foriem účasti na terorizme, trestny čin obchodovania s ľuďmi, trestny čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním alebo trestny čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe doloženym vypisom z registra
trestov nie starším ako tri mesiace
1.2§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženym potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
1.3§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, doloženym potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
1.4§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhláseny konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku
doloženym potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
1.5§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženym
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktory zodpovedá
predmetu zákazky
1.6§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdeny konečnym rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženym čestnym vyhlásením
1.7§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitnych predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejny
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
1.8§ 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejny obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať
1.9Uchádzač zapísany do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V takom prípade bude
verejny obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia postupovať v
zmysle § 152 ods. 4 a súvisiacich ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
1.10 Verejny obstarávateľ uzná rovnocenny zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušnym orgánom iného
členského štátu, ktorym uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejny obstarávateľ prijme aj iny rovnocenny doklad predloženy uchádzačom alebo záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2021 16:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 11:00
Miesto: Online prostredníctvom sw Josephine.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2020