Komplexné služby prania bielizne

  Zadávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
431.430,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.12.2020
  Dátum zverejnenia:
16.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36644331
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: František Keruľ
Telefón: +421 907225966
Email: logtrade@logtrade.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9395
Hlavná adresa(URL): http://www.suscch.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Komplexné služby prania bielizne
Referenčné číslo: SUSCCH-2020-NZ-pranie
II.1.2) Hlavný kód CPV
98310000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb prania, dezinfekcie, bielenia, žehlenia, triedenia, drobných opráv bielizne, preberanie znečistenej bielizne a odovzdávanie čistej bielizne.

Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvo stravných jednotiek je uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
431 430,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s., Cesta k nemocnici č. 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika.
II.2.4) Opis obstarávania:
1.Predmet zákazky: pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, triedenie, oprava pozostáva z:
a) pranie s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami,
b) čistenie, dezinfekciu a bielenie bielizne posteľnej, bielizne pre zdravotnícky a nezdravotnícky personál, ochranných pracovných prostriedkov a ostatnej bielizne (ďalej len bielizeň) s tým, že bude dosiahnuté optimálne pH (nealergizujúce pokožku) vypranej bielizne,
c) žehlenie,
d) kompletnú manipuláciu s bielizňou, t. j. fyzické prevzatie použitej bielizne z miesta dodania a fyzické odovzdanie vypranej bielizne zodpovedným pracovníkom na mieste dodania,
e) triedenie, viazanie a balenie vyčistenej bielizne podľa potrieb a požiadaviek Objednávateľa do obalov,
f) automatické opravy bielizne (pozostávajúcej najmä z našitia chýbajúcich gombíkov, opravy gombíkových dierok, našitie krepovej šnúrky, výmeny poškodenej gumy v nohaviciach, obšitie poškodenej bielizne, oprava osobných ochranných pracovných prostriedkov, obšitie paplónov, vankúšov a ostatné bežné opravy),
g) dezinfekcia matracov najmenej dvakrát ročne,
h) Neopraviteľná bielizeň bude zabalená do samostatného balíka a označená príslušným oddelením.

Predpokladané množstvo bielizne: denne cca 270 kg
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
431 430,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku, že v zdravotníctve sú zvýšené nároky na pranie materiálu a bielizne, ktorá je silne znečistená biologickými materiálmi, mastnými liečivými prípravkami a inými nečistotami. Výsledkom pracieho postupu a procesu musí byť bielizeň a materiál bez chemickej a bakteriálnej kontaminácie.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO").

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 ZVO.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO. Hospodársky subjekt v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, poskytnutých za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Poskytnutými službami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumejú služby predmetu zákazky v zmysle jej definície v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania (ďalej len rozhodný dátum).
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- obchodné meno a sídlo poskytovateľa,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- lehota poskytovania služby,
- druh a rozsah poskytovanej služby,
- celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za poskytnutie služby. V prípade, že skutočne
fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude
akceptovaná táto fakturačná hodnota (ďalej len cena).
Mena pre cenu: EUR.
Cenu je potrebné uviesť v štruktúre: cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia
požadovanej minimálnej úrovne.
Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, ku ktorému sa poskytnutie služby viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa poskytnutie služby viaže k roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz podľa prvej vety, cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum.
Ak sa poskytnutie služby viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v
pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť poskytnutia služby daného obdobia. Prepočet ceny takejto poskytnutej služby sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
- meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname,
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO.
Uchádzač musí preukázať poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za
rozhodné obdobie v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 50 000,00 EUR bez DPH.
Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá
- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),
- zohľadňuje len poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to
uplatniteľné),
- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),
- je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

III.1.3.2)
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí
byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3.3)
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač je povinný používať pracie prostriedky certifikované, neagresívne na bielizeň a nepoškodzujúce ju (bez fosfátov, chlóru, metakremičitanu).

Poskytovateľ je povinný pri praní, manipulácii a preprave bielizne a materiálu dodržiavať platnú vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku v zdravotníckych zariadeniach (553/2007 Z. z.)

Poskytovateľ ako aj všetky osoby, ktorá pre Poskytovateľa budú vykonávať službu v prospech Objednávateľa sú povinné dodržiavať predovšetkým zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a príslušné vykonávacie predpisy, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákona č. 314/2002 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s plnením poskytovania služby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 13:00
Miesto: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica,
zasadacia miestnosť na 2. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné avšak za možnej elektronickej účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania nebude použitá elektronická aukcia. Uvedené súvisí s epidemiologickou situáciou a obmedzením zdravotných rizík v súvislosti s epidémiou COVID-19 (Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 5956-5000/2020 zo dňa 15.04.2020).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 12/2024
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)
K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme ELENA na adrese
https://www.e-lena.sk v lehote podľa bodu IV.2.2.
2)
Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne prostredníctvom systému ELENA vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Za dostatočne vopred z hľadiska vybavenia vysvetlenia je možné zo strany verejného obstarávateľa považovať do 05.01.2021 do 14.30 hod., na základe čoho verejný obstarávateľ odporúča záujemcom v prípade potreby doručiť svoje žiadosti o vysvetlenie v tejto dostatočne vopred považovanej lehote.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme ELENA.
Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme ELENA a v profile verejného obstarávateľa.
3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodu 1,2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
4)
Systém ELENA automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5)
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 5 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
6)
V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6
písm. g) ZVO.
7)
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o
všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač bude postupovať podľa pokynov v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, súťažných podkladov.
8)
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že lehota podľa § 56 ods.8 ZVO je 60 pracovných dní.
9)
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, ani obstarávaním so zameraním na sociálne aspekty.
10)
Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom podľa § 66 ods. 7 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2020