Infúzne roztoky

  Zadávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
  Predpokladaná hodnota:
171.214,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.12.2020
  Dátum zverejnenia:
16.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica Poprad a. s.
IČO: 36513458
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Pekarčíková
Telefón: +421 527125470
Email: jana.pekarcikova@nemocnicapp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9607
Hlavná adresa(URL): https://www.nemocnicapp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.e-lena.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Infúzne roztoky
II.1.2) Hlavný kód CPV
33692100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Infúzne roztoky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
171 214,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 17
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 100ml
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 100ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
51 120,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 250ml
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 250ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 500ml
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 500ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
14 860,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 1000ml
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 0,9% 1000ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 965,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky glukóza 5% 250ml
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky glukóza 5% 250ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 755,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky glukóza 5% 500ml
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky glukóza 5% 500ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 098,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky glukóza 10% 500ml
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky glukóza 10% 500ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 065,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky glukóza, chlorid sodný 250ml
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky glukóza, chlorid sodný 250ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
774,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky glukóza, chlorid sodný 500ml
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky glukóza, chlorid sodný 500ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 360,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný a draselný 500ml
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný a draselný 500ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 016,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný a draselny 1000ml
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný a draselny 1000ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 670,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 5,26 - 6,02g 500ml
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 5,26 - 6,02g 500ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 880,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 5,26 - 6,02g 1000ml
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 5,26 - 6,02g 1000ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 670,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 10ml
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 10ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 560,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 20ml
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 20ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 032,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 16
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 8,6g 500ml
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 8,6g 500ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 107,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 17
II.2.1) Názov
Infúzne roztoky chlorid sodný 8,6g 1000ml
Časť č.: 17
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33692100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Poprad a.s., Nemocničná lekáreň, Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Infúzne roztoky chlorid sodný 8,6g 1000ml. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 082,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej "zákon") predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte "PDF" spôsobom určeným v bode A-13.3.5 v súťažných podkladoch.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti:
1. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi nasledovne:
1. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2. doložených čestným vyhlásením.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba ich zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia aktuálnym zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 114 zákona alebo jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti premetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 11:00
Miesto: Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad - 3. poschodie č. dv. P303 - Zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa bude môcť zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkl. ponuky. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Osoba oprávnená konať v mene uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže identickými dokladmi a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle §20 zákona.
Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronického systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https.//www.e-lena.sk. Súťažné podklady sú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii v elektronickom systéme bez obmedzenia.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ bude v systéme ELENA zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, IČO, meno kontaktnej osoby, telefónneho čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby. Zároveň v prípade skupiny dodávateľov sa požaduje predložiť vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny (lídra skupiny), ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny, a to podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (bod A-18.2 SP). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálneho dokladu alebo jeho úradne osvedčenej kópie vo formáte pdf.
5. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 zákona nepožaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
6. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohy ani preddavky na dodávku tovaru.
7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPSV), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2020