Skatepark Karlova Ves

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
50.973,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.12.2020
  Dátum zverejnenia:
15.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Šimo
Telefón: +421 259356522
Email: juraj.simo@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Skatepark Karlova Ves
Referenčné číslo: MAGS OVO 64665
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236110-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie skateparku - spevnenej plochy z hladeného betónu, doplnenej o skateboardové prekážky a konštrukcie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
50 973,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.12.2020