Zvýšenie kreatívneho potenciálu internetovej sociálnej televízie Chilli.today_II

  Zadávateľ:
Nota Media s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
192.510,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.12.2020
  Dátum zverejnenia:
14.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nota Media s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44473397
Veternicová 27, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Tóthová
Telefón: +421 948189783
Email: tothova@octigon.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18337/
Hlavná adresa(URL): http://www.notamedia.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Octigon, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35864711
Prievozská 4D , 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Tóthová
Telefón: +421 948189783
Email: tothova@octigon.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18337/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.notamedia.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podnikateľský subjekt - osoba v zmysle § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
podnikateľská činnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zvýšenie kreatívneho potenciálu internetovej sociálnej televízie Chilli.today_II
Referenčné číslo: NOTA2
II.1.2) Hlavný kód CPV
32330000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky v rámci projektu: Zvýšenie kreatívneho potenciálu internetovej sociálnej televízie Chilli.today_II je
dodávka, montáž a sfunkčnenie:

Časť č. 1: Kamier s príslušenstvom
Časť č. 2: Mobilného štúdia a pracovísk

Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
192 510,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kamery s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32240000-7
38651100-4
32340000-8
32223000-2
31500000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trebeľovce 58, 985 31 Trebeľovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka, montáž a sfunkčnenie filmových kamier s príslušenstvom a ENG kamier s príslušenstvom.

Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
135 222,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód ITMS2014+ 302031F779
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mobilné štúdio a pracoviská
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30231300-0
30213000-5
32351100-9
48322000-1
32300000-6
44321000-6
31500000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trebeľovce 58, 985 31 Trebeľovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka, montáž a sfunkčnenie vybavenia mobilného štúdia a vysielacích a strihových pracovísk.

Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 287,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód ITMS2014+ 302031F779
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originál dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf alebo predloženie dokumentov v pôvodnej elektronickej podobe.

V súlade s ustanovením § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.

UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona. Uchádzač všetky doklady predloží v ponuke.

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti aj Všeobecné metodické usmernenie UVO k preukazovaniu novelizovanej
podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého sa verejného obstarávania vyhláseného, resp. začatého počnúc dňom 01. 12. 2019 nemôže zúčastniť
uchádzač, záujemca alebo účastník, ktorý nespĺňa novelizované podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa preukázanie ekonomického a finančného postavenia
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ZVO týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - preukáže zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toh, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ZVO musia byť v ponuke
predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

V súlade s ustanovením § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.

K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz NBS, prípadne Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie.

V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. dodanie tovaru začalo pred troma rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávky tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak dodávku tovaru realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Vyššie uvedeným zoznamom uchádzač preukáže realizáciu zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, a to:
- k časti 1 zákazky - dodávky kamier s príslušenstvom v kumulatívnej hodnote minimálne 100 000 Eur bez DPH,
- k časti 2 zákazky - dodávky mobilných štúdií a pracovísk v kumulatívnej hodnote minimálne 40 000 Eur bez DPH.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam dodávok tovarov obsahoval minimálne:
- názov a sídlo odberateľa,
- kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet dodávky,
- opis predmetu zmluvy,
- lehotu dodania,
- cena dodávky tovaru bez DPH celkom za požadované obdobie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný/í uchádzač/i pred podpisom zmlúv, ktoré budú výsledkom tohto verejného obstarávania bude/ú povinný/í predložiť v rámci poskytnutia súčinnosti doklady podľa bodu 30.6 súťažných podkladov.

Povinnosťou úspešného/ých uchádzača/ov je strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 10:30
Miesto: Octigon, a.s., Bratislava Business Center 5, Plynárenská 5944/7B, 821 09 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 ods. 1 vo väzbe na § 187 ods. 8 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi. Komunikácia sa uskutočňuje s využití systému ERANET. Pravidlá doručovania sú upravené v bode 9 Súťažných podkladov.

2. Verejný obstarávateľ (VO) poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom
elektronických prostriedkov k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti na internetovej adrese: https://octigon.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/10.

3. VO záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady (SP) stiahli až po registrovaní sa do systému ERANET.

4. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://octigon.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://octigon.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

6. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

7. Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originál dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf alebo predloženie dokumentov v pôvodnej elektronickej podobe.

8. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

9. Zmluvy na dodanie zariadenia nadobudnú účinnosť až deň po obdržaní pozitívnej správy z kontroly podľa bodu 7.5 SP.

10. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty dodania predmetu zákazky (bod II.2.7 tohto
oznámenia) je do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

11. VO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom VO s iným hospod. subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

12. NNa vyčíslenie zmluvnej ceny v zozname dodaných tovarov sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz NBS, príp. Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

13. VO si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako limity uvedené v bode 6.3 SP.

14. Predmetné obstarávanie sa netýka zeleného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.

15. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.12.2020