Služby prevádzkovej a SW podpory na systém elektronickej podateľne a dlhodobého archívu rezortu kultúry

  Zadávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.370.880,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.12.2020
  Dátum zverejnenia:
14.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165182
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Email: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
Hlavná adresa(URL): http://www.culture.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby prevádzkovej a SW podpory na systém elektronickej podateľne a dlhodobého archívu rezortu kultúry
Referenčné číslo: MK-5965/2020-440
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú servisné služby a služby podpory softvérových produktov paušálne služby, služby rozvoja nepaušálne služby, služby SW a HW podpory tretích strán:

Software pre EP Typ I.
TYP:SW produkt pre funkcie elektronického podpisu/pečate (tvorbu a overovanie) v automatizovanom režime (A-SCVA modul)
Software pre EP Typ II.
Typ: SW produkt pre integráciu elektronické schránky ÚPVS pre prijímanie a spracovanie elektronických dokumentov a na Centrálny elektronický priečinok (variant CEP).
Software pre EP Typ III.
Typ: SW produkt pre funkciu dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov a dátových
objektov podpísaných elektronickým podpisom.
Software pre EP Typ IV.
Typ: SW produkt pre funkcie elektronického podpisu klientsky modul pre používateľov KEP (SCVA modul)
Software pre EP typ I. variant ZK
Typ: SW produkt s funkciami elektronického podpisu/pečate (tvorbu a overovanie)
v automatizovanom režime (A-SCVA modul)

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných pokladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 370 880,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú servisné služby a služby podpory softvérových produktov paušálne služby, služby rozvoja nepaušálne služby, služby SW a HW podpory tretích strán:

Software pre EP Typ I.
TYP:SW produkt pre funkcie elektronického podpisu/pečate (tvorbu a overovanie) v automatizovanom režime (A-SCVA modul)
Software pre EP Typ II.
Typ: SW produkt pre integráciu elektronické schránky ÚPVS pre prijímanie a spracovanie elektronických dokumentov a na Centrálny elektronický priečinok (variant CEP).
Software pre EP Typ III.
Typ: SW produkt pre funkciu dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov a dátových
objektov podpísaných elektronickým podpisom.
Software pre EP Typ IV.
Typ: SW produkt pre funkcie elektronického podpisu klientsky modul pre používateľov KEP (SCVA modul)
Software pre EP typ I. variant ZK
Typ: SW produkt s funkciami elektronického podpisu/pečate (tvorbu a overovanie)
v automatizovanom režime (A-SCVA modul)

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných pokladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 370 880,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"), spôsobom podľa § 32 alebo § 152 ZVO..
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Uchádzač, ktorý preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO, nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b); písm. c) a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov sú podrobnejšie informácie uvedené Súťažných podkladoch v Prílohe č. 12 - Podmienky účasti a sú verejne dostupné v IS EVO v časti Dokumenty k zákazke na daný predmet zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Vzhľadom k tomu, že poskytovanie servisných služieb k produktom, ktoré sú predmetom zákazky, môže vykonávať len autorizovaná spoločnosť, úspešný uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu dokladu, ktorým preukáže, že je oprávneným autorizovaným poskytovateľom servisných služieb na daný predmet zákazky, a to na základe oznámenia o prijatí ponuky a výzvy na riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy, súčasne s návrhom zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 10:30
Miesto: Ministerstvo kultúry SR, Nám SNP č. 33, 813 31 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Ostatné podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch - Pokyny na vypracovanie ponuky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane
komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk.

Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO dostupné na webe Úradu pre verejné obstarávanie. Súťažné podklady sú dostupné:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie zakaziek/detail/dokumenty/429034.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu
zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ môže uvedené identifikovať ako dôvod hodný osobitného zreteľa a bude postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO.

Predmetné verejné obstarávanie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.12.2020