Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
572.265,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.12.2020
  Dátum zverejnenia:
14.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Bošeľa
Telefón: +421 484413240
Email: mbosela@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspfdr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb
Referenčné číslo: FNsP FDR/RVO/1099/2020/49449
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
LA16-8 - Na použitie v nemocniciach
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky je určený na podávanie všetkých druhov inhalačných anestetík a anestéziologických procedúr ako súčasť projektu: "Vybavenie FNsPBB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19"
Predmetom zákazky je 15ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií (UPV) pričom z tohto počtu bude 10ks predmetom kúpy v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy a 5ks bude predmetom opcie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
572 265,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33172100-7
51110000-6
51410000-9
50400000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky je určený na podávanie všetkých druhov inhalačných anestetík a anestéziologických procedúr ako súčasť projektu:
Vybavenie FNsPBB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
Predmetom zákazky je 15ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií (UPV) pričom z tohto počtu bude 10ks predmetom kúpy v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy a 5ks bude predmetom opcie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
572 265,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predmetom zákazky je 15ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií (UPV) pričom z tohto počtu bude 10ks predmetom kúpy v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy a 5ks bude predmetom opcie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu u víťazného uchádzača na 5ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií (UPV) vrátane súvisiacich služieb za rovnakých podmienok, ako je uvedené v kúpnej zmluve, pričom opcia môže byť verejným obstarávateľom uplatnená najneskôr do 31.03.2022. Uplatnenie opcie sa bude realizovať formou dodatku k zmluve a to v súlade s § 18 ZoVO.

Pokiaľ sa verejný obstarávateľ rozhodne využiť právo opcie, je povinný tak učiniť písomným oznámením o uplatnení práva opcie, doručeným víťaznému uchádzačovi do 31.03.2022.

Najneskôr v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o uplatnení opcie je víťazný uchádzač povinný doručiť verejnému obstarávateľovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že s uplatnením práva opcie bezvýhradne súhlasí.

Víťaznému uchádzačovi vznikne povinnosť dodať a nainštalovať verejnému obstarávateľovi predmet opcie v termíne do 2 mesiacov od doručenia súhlasu s uplatnením práva opcie.

Na uplatnenú opciu na 5ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií (UPV) sa budú vzťahovať všetky ustanovenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom kúpy je 10ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií (UPV).
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC214-2020-61
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) platné od 01.12. 2019.
1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4 Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 34 ZoVO:
2.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy, plnú autorizovanú servisnú podporu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky na údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
-uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu (oprávnenie) osoby alebo osôb (servisného technika/servisných technikov), ktorá/í bude/ú zodpovedná/í za plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy a plnú autorizovanú servisnú podporu a predloží doklad o odbornej kvalifikácii - osvedčenie/certifikát o odbornom zaškolení servisného technika/ov na inštaláciu, plnú autorizovanú servisnú podporu a údržbu ponúkaného zariadenia, vydaný výrobcom zariadenia alebo autorizovaným zástupcom výrobcu, tak aby bol predpoklad zabezpečenia odbornej inštalácie, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy, prevádzkovania a servisu obstarávaného predmetu zákazky;
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pozitívny sociálny vplyv projektu/ predmetu zákazky v oblasti edukácie/ zabezpečenie rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách v zmysle § 2 ods. 5 písm. p):
.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com
2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.
3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
4) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku: 10 000,00 € (slovom: desaťtisíc eur)
5) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO.
6) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
7) Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
8) Predmetné obstarávanie má atribúty zeleného verejného obstarávania, nie je obstaraním inovácií, obstarávanie je zamerané na sociálne hľadisko.
Pozitívny sociálny vplyv projektu/ predmetu zákazky v oblasti edukácie/ zabezpečenie rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách v zmysle § 2 ods. 5 písm. p). Bližšie informácie k sociálnemu aspektu sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.12.2020