Kompletná oprava strechy na výškovej budove SNK

  Zadávateľ:
Slovenská národná knižnica
  Predpokladaná hodnota:
51.647,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.12.2020
  Dátum zverejnenia:
11.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná knižnica
IČO: 36138517
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ranto
Telefón: +421 432451288
Email: lubos.ranto@snk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
Hlavná adresa(URL): https://www.snk.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kompletná oprava strechy na výškovej budove SNK
Referenčné číslo: 202007
II.1.2) Hlavný kód CPV
45261910-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Strecha výškovej budovy SNK je plochá po obvode ukončená atikou. Odvedenie vody zo strechy je riešené spádom do vpustí, pričom celkové spádové pomery sú dostatočné až na niekoľko miest. Súčasťou strechy je murovaná nádstavba s telokomunikačnými anténami a bleskozvod. Pôvodná krytina je vyhotovená z asfaltových pásov na podklad strechy. Z hľadiska celkového stavu krytina vykazuje známky degradácie, ktorú spôsobili hlavne teplotné zmeny počas roka a nesprávne riešenie strešných detailov. Vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti materiálov došlo k pohybu a odtiahnutiu hydroizolácie od klampiarskych prvkov a detailov. Klimatické podmienky počas roka spôsobili čiastočnú koróziu klampiarskych konštrukcii. Výťah vo výškovej budove jazdí len po dvanáste poschodie, pričom trináste je prístupné po požiarnom schodisku a následne výstup na strechu po dvoch rebríkoch, uvedenú skutočnosť treba zohľadniť pri zvažovaní spôsobu vynesenia materiálu.
Jestvujúca krytina na streche bude vyzametaná od hrubých nečistôt a pripraví sa na realizáciu (dôkladne sa vysuší a vyhladia sa všetky vzduchové bubliny). Na takto pripravenú plochu strechy sa natavia asfaltové pásy, na ktoré sa uloží tepelnoizolačná vrstva, nasleduje aplikácia samolepiacej termoaktívnej vrstvy a na koniec vrchná vrstva s minerálnym posypom. Pôvodné atikové plechy sa upravia a prekryjú novou hydroizolačnou vrstvou, ktorá bude vyvedená na vonkajší okraj atikového plechu, čím na streche vznikne kompletný jednoliaty systém prekrývajúci atikové plechy. Súčasťou hydroizolácie systému z modifikovaných asfaltových pásov je odvetranie strešného plášťa odvetrávacími vetrákmi, ktoré zabezpečia dobré napojenie na nový hydroizolačný systém. Hustota vetrákov 1 ks /50 m2. Počas prác je potrebná čiastočná demontáž a opätovná montáž záchytnej časti bleskozvodu s ich následným podlepením. Po ukončení prác je potrebné zabezpečiť správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č.1 Podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
51 647,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Presné termíny obhliadok sú uvedené v bode H./ Podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Obhliadka miesta bude anonymná. Obhliadka je určená len na vizualizáciu objektov, verejný obstarávateľ nebude poskytovať na obhliadke žiadne informácie. Záujemca, ktorý sa zúčastní obhliadky, zašle po obhliadke svoje prípadné otázky v podobe žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ považuje obhliadku miesta poskytnutia predmetu plnenia zákazky za súčasť vysvetľovania súťažných podkladov. Účasť záujemcov na obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky je dobrovoľná, ale verejný obstarávateľ ju prípadným záujemcom odporúča. V prípade, že sa záujemca nezúčastní obhliadky miesta, bude verejný obstarávateľ považovať jeho neúčasť za skutočnosť, že porozumel súťažným podkladom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.12.2020