Sanácia základov a muriva - kaštieľ Brodzany

  Zadávateľ:
Slovenská národná knižnica
  Predpokladaná hodnota:
172.847,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.12.2020
  Dátum zverejnenia:
11.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná knižnica
IČO: 36138517
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ranto
Telefón: +421 432451288
Email: lubos.ranto@snk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
Hlavná adresa(URL): https://www.snk.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sanácia základov a muriva - kaštieľ Brodzany
Referenčné číslo: 202005
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Oprava kaštieľa v Brodzanoch pozostáva z týchto hlavných činností:
a) stavebné práce
a1) osekanie vonkajších a vnútorných omietok následne po preschnutí vyspravenie sanačnými omietkami + nátery
a2) likvidácia starého drenážneho systému po obvode kaštieľa vybudovanie nového a jeho zaústenie do súčasných vsakovacích jám
a3) likvidácia sociálnych zariadení v suteréne kaštieľa, vyplnenie obvodového muriva, úprava terénu
b) reštaurátorské a umelecko remeselné práce v zmysle Umelecko-historickeho a architektonicko-historického výskumu v NKP kaštieľ v Brodzanoch.
Podrobný popis predmetu zákazky je bližšie upravený v prílohách k Pokladom pre vypracovanie cenovej ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
172 847,45 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Presný termín obhliadky je uvedený v bode H./ Podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Obhliadka miesta bude anonymná. Obhliadka je určená len na vizualizáciu objektov, verejný obstarávateľ nebude poskytovať na obhliadke žiadne informácie. Záujemca, ktorý sa zúčastní obhliadky, zašle po obhliadke svoje prípadné otázky v podobe žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ považuje obhliadku miesta poskytnutia predmetu plnenia zákazky za súčasť vysvetľovania súťažných podkladov. Účasť záujemcov na obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky je dobrovoľná, ale verejný obstarávateľ ju prípadným záujemcom odporúča. V prípade, že sa záujemca nezúčastní obhliadky miesta, bude verejný obstarávateľ považovať jeho neúčasť za skutočnosť, že porozumel súťažným podkladom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.12.2020