Výmena 6 ks nákladných výťahov v UNB Nemocnica Staré Mesto

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
442.549,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.12.2020
  Dátum zverejnenia:
11.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
Telefón: +421 248234822
Email: juraj.breza@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena 6 ks nákladných výťahov v UNB Nemocnica Staré Mesto
Referenčné číslo: R1-9/174/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45313100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je
a/ komplexná rekonštrukcia existujúcich 6 ks nákladných výťahov v komplexe budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), Nemocnica Staré Mesto (blok A1, A2, F,G, H a CH), ktorá obsahuje demontáž pôvodných výťahov, dodávku, montáž, stavebné úpravy, dokumentáciu, dopravu, montážnu skúšku a uvedenie do prevádzky, likvidáciu odpadu a stavebného materiálu v lehote do 240 dní odo dňa prevzatia staveniska,
b/ prevádzkový servis rekonštruovaných 6 ks výťahov vrátane odborných prehliadok /štvrťročné revízie/ a odborných skúšok /3 ročné skúšky/ po dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela podľa písm. a).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
442 549,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223100-7
50750000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je
a/ komplexná rekonštrukcia existujúcich 6 ks nákladných výťahov v komplexe budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), Nemocnica Staré Mesto (blok A1, A2, F,G, H a CH), ktorá obsahuje demontáž pôvodných výťahov, dodávku, montáž, stavebné úpravy, dokumentáciu, dopravu, montážnu skúšku a uvedenie do prevádzky, likvidáciu odpadu a stavebného materiálu v lehote do 240 dní odo dňa prevzatia staveniska,
b/ prevádzkový servis rekonštruovaných 6 ks výťahov vrátane odborných prehliadok /štvrťročné revízie/ a odborných skúšok /3 ročné skúšky/ po dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela podľa písm. a).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
442 549,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 10 000,00 EUR. Podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo formou čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Úhrnný finančný objem stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky (rekonštrukcia/dodávka, montáž a sprevádzkovanie výťahu) za stanovené obdobie v hodnote minimálne 500 000 EUR bez DPH.
V prípade, že uchádzač uskutočňoval stavebné práce pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, k zoznamu stavebných prác predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname stavebných prác.
V súlade s § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Podrobnosti sú v súťažných podkladoch
3.2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:
3.2.1 stavbyvedúci
3.2.2 revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
3.2.3 revízny technik vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho
Podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska podľa Zmluvy o dielo predloží verejnému obstarávateľovi:
-originál alebo overenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania/zodpovednosti za škodu podnikateľa na hodnotu minimálne vo výške hodnoty zákazky (v EUR s DPH) na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré budú platné a účinné počas trvania Zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom,
-doklad, preukazujúci že uchádzač má efektívne zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe, napr. kópiu certifikátu OHSAS 18001 alebo ekvivalentného osvedčenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 7
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky je podľa ZVO s využitím pravidla uvedeného v § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronockého systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ bez uplatnenia e-aukcie.
2. Spôsoby dorozumievania sa v systéme JOSEPHINE a príslušné technické a odborné predpoklady pre prácu v systéme JOSEPHINE sú v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ súťažné podklady v listinnej forme neposkytuje
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému JOSEPHINE a nie kedy si ju prečítal.
4. Podľa § 38 ods. 1 ZVO si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
7. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových
prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.12.2020