Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK (2020)

  Zadávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
  Predpokladaná hodnota:
1.180.430,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.12.2020
  Dátum zverejnenia:
11.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166260
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Nociar
Telefón: +421 220816063
Fax: +421 243428130
Email: martin.nociar@geodesy.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
Hlavná adresa(URL): http://www.skgeodesy.sk

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
IČO: 17316219
Chlumeckého 4 , 82745 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: František Horváth
Telefón: +421 902906605
Email: frantisek.horvath@skgeodesy.sk
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
IČO: 00166251
Chlumeckého 4 , 82662 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenko Jakubáč
Telefón: +421 220816192
Email: zdenko.jakubac@skgeodesy.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK (2020)
Referenčné číslo: Zateplenie-2020-01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK, príprava na certifikáciu energetickej efektívnosti budovy a uskutočnenie súvisiacich stavebnych prác a úprav
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 180 430,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45443000-4
45442000-7
45261400-8
45262650-2
45111300-1
45310000-3
45321000-3
45262100-2
45261300-7
45262500-6
44100000-1
90513000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Administratívna budova v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK, Chlumeckého 2, 4, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK, príprava na certifikáciu energetickej
efektívnosti budovy a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác a úprav.
Stavebné práce budú pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa a strechy v plnom rozsahu, exteriérových úprav
súvisiacich so zateplením, výmeny oplechovania atík a ostatných klampiarskych výrobkov súvisiacich s riešením fasády
(vonkajšie parapety a oplechovania), výmeny zámočníckych výrobkov súvisiacich s riešením zateplenia (vetracie mriežky a pod.), bleskozvodu, náterov existujúcich zámočníckych výrobkov a súvisiacich stavebných prác a stavebných úprav za účelom zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 180 430,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Podľa § 114 ods. 1 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
5.Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
6.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
7.Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady iba podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) c) a e) ZVO. V prípade, ak má uchádzač záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady musí kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke. Formuláre sú na tejto linke: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov podľa odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov. V súvislosti s opatreniami na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. 12. 2019 dáva verejný obstarávateľ do pozornosti všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11/2019 dostupné na tejto linke:
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2492/V%C5%A1MU_novela_%C2%A7_32%20ods_1_p%C3%ADsm_b_c
8.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
9.Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
1.Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO (vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky) verejný obstarávateľ požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
a.Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, ktoré musí obsahovať informáciu: 1: o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky; 2. o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár, 3. o tom, že na jeho účet nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.
b.K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich.
2.Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľad o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
3.V prípade skupiny dodávateľov zúčastnenej na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
4.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
5.Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v týchto bodoch (+ viď minimálna požadovaná úroveň štandardov).
6.Podľa § 114 ods. 1 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Uchádzač predloží sken vyjadrenia banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia obstarávania, a čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
K bodu 2. Uchádzač predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo mimo územia SR), najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti.
Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný celkový obrat za posledné tri hospodárske roky v min. (kumulatívnej) výške 885.000,00 EUR.
Pre určenie vyšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platný v deň odoslania tohto oznámenia/výzvy na zverejnenie vo vestníku.
Doklady predloží uchádzač zo sídlom v Slovenskej republike ako sken výstupov z Registra účtovných závierok
(www.registeruz.sk), resp. odkazom na ich zverejnenie v Registri účtovných závierok a uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ako sken originálov alebo úradne osvedčených fotokópií, potvrdených príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdených inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie uskutočnil stavebné práce (min. 1) rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovej (kumulatívnej) hodnote minimálne 885.000,00 EUR.
2.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO: Uchádzač uvedie opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
4.Podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky.
5.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojitosti s § 36 ZVO: Uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva,ktoré použije pri plnení zmluvy.
6.V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
7.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
8.Podľa § 114 ods. 1 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej kvalifikovanej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje
alikvotny rozsah len pre požadované posudzované obdobie,
len uskutočnenie stavebnych prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
alikvotny podiel uchádzača (alebo tretej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienky účasti) vskupine dodávateľov.
Pre určenie hodnoty referencie v inej mene ako euro sa pri prepočte z cudzej meny na menu euro použije kurz ECB platny v deň odoslania tohto oznámenia/výzvy na zverejnenie vo vestníku.
K bodu 2: Uchádzač predloží licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s prílohou 1, pre systém, ktorý je predmetom ponuky uchádzača a spĺňa minimálnu podmienku podľa projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj licencie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné požiadavkám na vystavenie príslušnej licencie.
K bodu 3: Uchádzač preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na stavbyvedúceho:
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby, t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inžinieroch v znení neskorších predpisov; verejny obstarávateľ príjme aj iny obsahom a rozsahom rovnocenny doklad vydany príslušnou inštitúciou iného členského štátu EÚ, ktorym uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti;
minimálne 5-ročná prax na pozícii stavbyvedúci v oblasti predmetu zákazky, čo preukáže predložením profesijného životopisu.
Z predloženych dokladov musia byť zrejmé minimálne údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osôb zodpovednych za poskytnutie služby, čo uchádzač preukáže predložením životopisov. Verejny obstarávateľ uzná aj iné doklady, ktorymi sa preukazuje odborná spôsobilosť expertov, pokiaľ budú obsahovať požiadavky určené verejnym obstarávateľom.
Z každého predloženého životopisu alebo ekvivalentného dokladu musia vyplyvať nasledovné údaje/skutočnosti:
meno a priezvisko,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie (inštitúcia, od-do, získany titul/certifikát),
história zamestnania/odbornej praxe (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie poskytovanych služieb, pozícia),
praktické skúsenosti (názov referencie/projektu, odberateľ/zamestnávateľ, predmet - popis referencie/projektu, pozícia na projekte (stručny opis činností, ktoré expert vykonával), obdobie rok od - do, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejny obstarávateľ overiť informácie), dátum a podpis.
K bodu 4: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktory má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky s uvedením identifikačnych údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
K bodu 5: Uchádzač predloží platny certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Vereny obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členskych štátov. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušny certifikát v určenych lehotách, verejny obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktorymi preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovanym v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 13:00
Miesto: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk je uchádzač oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom svojho/svojich štatutárneho/štatutárnych orgánu/orgánov, resp. môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť spôsob účasti na otváraní ponúk v súvislosti s v danom čase aktuálnou epidemiologickou situáciou (z prezenčného na dištančné).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 112 ods. 6 ZVO prostredníctvom systému EO EKS a je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/.
2.Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1813. V profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na uvedenej adrese elektronickej tabule.
5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred.
6.JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti jednotným európskym dokumentom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). V prípade, že požadované doklady sú pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania žiadať predloženie, či už všetkých dokladov alebo len niektorých, ktoré boli nahradené JED-om. Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup nebude ich od uchádzača vyžadovať a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.
7.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
8.V súlade s ust. § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9.Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty; nie je obstarávanie inovácií.
10. Verejný obstarávateľ považuje za potrebné vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky záujemcom, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Informácie k obhliadke sú uvedené v súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.12.2020