Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
18.647.089,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.12.2020
  Dátum zverejnenia:
10.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Lukáš Vitek
Telefón: +421 258311048
Email: lukas.vitek@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ndsas.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto, privádzač.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
18 647 089,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika. Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, okres Kysucké Nové Mesto, katastrálne územia Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Radoľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto, privádzač.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 647 089,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo svojej ponuke predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo svojej ponuke predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje
svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon).
Zároveň uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie podľa § 33 zákona:
§ 33 ods. 1 písm. a)
§ 33 ods. 1 písm. d)
Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými
preukazuje svoju technickú alebo osobnú spôsobilosť podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon).
§ 34 ods. 1 písm. b.
V nadväznosti na § 34 ods. 2 stavebné práce musia byť uskutočnené za predchádzajúcich 10 rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania v európskom vestníku, nakoľko je to potrené pre zaistenie primeranej úrovne hospodárskej
súťaže.
§ 34 ods. 1 písm. c)
§ 34 ods. 1 písm. g)
§ 34 ods. 1 písm. h)
Nakoľko sa vyžaduje podľa § 36 zákona, jedná sa o zelené verejné obstarávanie.
Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 11:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v zastúpení štatutárnym orgánom alebo osobou poverenou na zastupovanie, ktorí sa preukážu preukazom totožnosti, originálom/úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia/ výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra. Poverený zástupca sa preukáže aj originálom plnej moci/úradne overenou kópiou.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).
2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE,
ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 Eur (slovom: päťstotisíc Eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
5. Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie predmetu zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Výstavba privádzača v Kysuckom Novom Meste je nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením nového dopravného napojenie mesta na cestu I/11, znížením zaťaženia jestvujúcich miestny komunikácií a zvýšenia bezpečnosti dopravy. Stavba tvorí jeden funkčný celok, kde okrem samotného cestného telesa, mostov a križovatiek, budú zrealizované nevyhnutné preložky inžinierskych sietí. Stavbu nie je možné rozdeliť tak, aby jej časť tvorila samostatný funkčný celok.
Na základe uvedených skutočností je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž, pričom nerozdelenie predmetu zákazky na časti nespôsobuje obmedzenie hospodárskej súťaže, resp. diskrimináciu hospodárskych subjektov.
6. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 32.4 v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
7. V dôsledku legislatívnej úpravy zákona č. 91/2016 Z.z o trestnej zodpovednosti právnických osôb vznikla
hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa §32
ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
8. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1, pričom tieto doklady predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.
9. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.12.2020