Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica

  Zadávateľ:
Mesto Skalica
  Predpokladaná hodnota:
544.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.12.2020
  Dátum zverejnenia:
10.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Skalica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309982
Nám. Slobody 145/10, 90901 Skalica
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
Telefón: +421 908464595
Fax: +421 346644211
Email: slachtova@tendrex.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4547
Hlavná adresa(URL): http://www.skalica.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica
Referenčné číslo: 04122020/SI/Kompostaren
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzok kompostárne pre mesto Skalica, za účelom efektívneho využitia jej kapacity v súlade s platnými právnymi predpismi v SR v oblasti nakladania a zhodnocovania odpadov. Úlohou poskytovateľa bude zabezpečenie zhodnocovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - ide o všetky činnosti súvisiace s preberaním odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním vyrobeného kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnotenia vyseparovaných zložiek z biologicky rozložiteľného odpadu, hygienizáciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Vyprodukovaný kompost sa stane majetkom verejného obstarávateľa a poskytovateľ bude s ním môcť ďalej nakladať len podľa pokynov verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
544 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90500000-2
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Skalica
II.2.4) Opis obstarávania:
Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných služieb je uvedený v bode II.1.4)
tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
544 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2 Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) nemusí predkladať. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
1.4 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.7 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
2.1 § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (príloha č. 5 - Podmienky účasti).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (príloha č. 5 - Podmienky účasti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a) predložiť podnikateľské oprávnenie na prevádzkovanie kompostárne a toto oprávnenie sa zaväzuje udržovať platné a účinné počas celej doby prevádzkovania kompostárne,
b) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač plánuje zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,
c) mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 09:30
Miesto: Mestský úrad v Skalici, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickými prostriedkami v systéme ERANET. Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku má právo sa zúčastniť otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti (OP). Poverený zástupca sa preukáže OP, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona.
2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom
elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/539
3. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto
internetovú adresu je tiež zverejnený v profile verejného obstarávateľa na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
4. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady (SP) stiahli až po registrovaní sa do systému
ERANET. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľnemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
5. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
6. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
7. Predkladanie ponúk sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom systému ERANET dostupnom na webovej
adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
8. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
9. Podmienky účasti podľa oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v prílohe č. 5 SP. Vzor
Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 3 SP.
10. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 15 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona a podrobne rozpísané v bode 11 SP. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom a takéhoto uchádzača vylúči.
Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky sú uvedené v príslušnej časti SP (bod 11.5 písm. a)). V prípade
zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou
ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky/formou poistenia záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.
11. Náklady spojené s účasťou v tejto nadlimitnej zákazke znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
12. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet
zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska, taktiež z hľadiska technických špecifikácií a typu uzavretej zmluvy.
13. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií - d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.12.2020