Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
5.120.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.12.2020
  Dátum zverejnenia:
06.12.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Šimek
Telefón: +421 220292247
Email: simek.michal@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR
Referenčné číslo: 404/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71631470-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom "Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR" je vykonávanie defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na Železniciach Slovenskej republiky a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopická služba ŽSR.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 120 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 1 - OR Trnava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632200-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Koľaje a výhybky spadajúce pod územnú pôsobnosť Oblastného riaditeľstva Trnava, bližšie špecifikované obsahom SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR" je vykonávanie defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na Železniciach Slovenskej republiky a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopická služba ŽSR. Výkon defektoskopickej kontroly požaduje obstarávateľ vykonávať pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení nasledovnými metódami:

vizuálna (VT)
ultrazvuková (UT)
kapilárna (PT)
vírivými prúdmi (ET)

Aplikácia jednotlivých metód musí byť realizovaná v súlade s pracovnými postupmi NDT schválenými na Železniciach Slovenskej republiky, resp. na základe špecifikácie obstarávateľa podľa jeho prevádzkovej potreby.

Zoznam požadovaných položiek a predpokladané množstvá čerpania sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 400 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňa 01.03.2021 o 00:00 hod. SEČ, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 2 - OR Žilina
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632200-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Koľaje a výhybky spadajúce pod územnú pôsobnosť Oblastného riaditeľstva Žilina, bližšie špecifikované obsahom SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR" je vykonávanie defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na Železniciach Slovenskej republiky a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopická služba ŽSR. Výkon defektoskopickej kontroly požaduje obstarávateľ vykonávať pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení nasledovnými metódami:

vizuálna (VT)
ultrazvuková (UT)
kapilárna (PT)
vírivými prúdmi (ET)

Aplikácia jednotlivých metód musí byť realizovaná v súlade s pracovnými postupmi NDT schválenými na Železniciach Slovenskej republiky, resp. na základe špecifikácie obstarávateľa podľa jeho prevádzkovej potreby.

Zoznam požadovaných položiek a predpokladané množstvá čerpania sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 280 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňa 01.03.2021 o 00:00 hod. SEČ, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 3 - OR Zvolen
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632200-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
SK03
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Koľaje a výhybky spadajúce pod územnú pôsobnosť Oblastného riaditeľstva Zvolen, bližšie špecifikované obsahom SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR" je vykonávanie defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na Železniciach Slovenskej republiky a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopická služba ŽSR. Výkon defektoskopickej kontroly požaduje obstarávateľ vykonávať pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení nasledovnými metódami:

vizuálna (VT)
ultrazvuková (UT)
kapilárna (PT)
vírivými prúdmi (ET)

Aplikácia jednotlivých metód musí byť realizovaná v súlade s pracovnými postupmi NDT schválenými na Železniciach Slovenskej republiky, resp. na základe špecifikácie obstarávateľa podľa jeho prevádzkovej potreby.

Zoznam požadovaných položiek a predpokladané množstvá čerpania sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňa 01.03.2021 o 00:00 hod. SEČ, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 4 - OR Košice
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632200-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Koľaje a výhybky spadajúce pod územnú pôsobnosť Oblastného riaditeľstva Košice, bližšie špecifikované obsahom SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR" je vykonávanie defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na Železniciach Slovenskej republiky a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopická služba ŽSR. Výkon defektoskopickej kontroly požaduje obstarávateľ vykonávať pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení nasledovnými metódami:

vizuálna (VT)
ultrazvuková (UT)
kapilárna (PT)
vírivými prúdmi (ET)

Aplikácia jednotlivých metód musí byť realizovaná v súlade s pracovnými postupmi NDT schválenými na Železniciach Slovenskej republiky, resp. na základe špecifikácie obstarávateľa podľa jeho prevádzkovej potreby.

Zoznam požadovaných položiek a predpokladané množstvá čerpania sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 320 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňa 01.03.2021 o 00:00 hod. SEČ, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo len "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PODMIENKAM ÚČASTI TÝKAJÚCIM SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom za poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje vykonávanie defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek pomocou ručných meracích prístrojov a zariadení za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom metódou vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), kapilárna (PT) a vírivé prúdy (ET) - zahrnuté musia byť všetky uvedené metódy nedeštruktívneho skúšania, bez určenia pomeru medzi jednotlivými metódami nedeštruktívneho skúšania.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter poskytovaných služieb (poskytované služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),
c) cena poskytnutých služieb v EUR bez DPH,
d) doba poskytovania služieb,
e) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

V prípade poskytovania služieb v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli ceny poskytnutých služieb v EUR bez DPH za sledované obdobie. V prípade, ak uchádzač poskytoval služby ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem služieb poskytovaných ním samotným.

Obstarávateľ stanovil finančný objem poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky nasledovne:

Časť 1 predmetu zákazky - OR Trnava: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 450.000,00 EUR bez DPH;

Časť 2 predmetu zákazky - OR Žilina: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 400.000,00 EUR bez DPH;

Časť 3 predmetu zákazky - OR Zvolen: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 350.000,00 EUR bez DPH;

Časť 4 predmetu zákazky - OR Košice: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 400.000,00 EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO:

Uchádzač predloží za každú osobu údaje o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Pri každej osobe uchádzač predloží podpísaný pracovný životopis alebo ekvivalentný doklad, v ktorom bude uvedené: základné identifikačné údaje, mesiac a rok (od - do) zamestnania, zamestnávateľ, rovnako predloží požadované osvedčenie.

Uchádzač predloží požadované údaje pre nasledovný zoznam osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov - platí pre všetky samostatné časti predmetu zákazky:

menovite údaje o min. dvoch (2) osobách odborne spôsobilých na vykonávanie určených činností, pri ktorých predloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom, alebo ním poverenou právnickou osobou, fyzickým osobám podľa ust. § 18 zákona č. 513/2009 Z. z.; v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), kapilárna (PT) a vírivé prúdy (ET), alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.

Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO môže uchádzač predložiť údaje o dvoch (2) osobách, ktoré predložia príslušné osvedčenie/osvedčenia, alebo môže predložiť údaje o viacerých osobách, ktoré predložia príslušné osvedčenie/osvedčenia.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške:

Časť 1: 40.000,00 EUR
Časť 2: 35.000,00 EUR
Časť 3: 30.000,00 EUR
Časť 4: 35.000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, obstarávateľ požaduje, aby uchádzač najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručil obstarávateľovi originál záručnej listiny banky, resp. originál záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky predloženej v ponuke uchádzača na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova, 8, 813 61 Bratislava, I. poschodie, číslo miestnosti: 158 - sekretariát.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých splatnosť bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej zmluve a jej riadneho plnenia prostredníctvom písomných objednávok, pred podpisom rámcovej zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov. Požiadavky na obsah zmluvy sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 11:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
I. poschodie
Číslo miestnosti: 149 - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky: s ohľadom na obmedzený počet znakov, identifikácia dokladov, ktoré požaduje obstarávateľ predložiť za účelom preukázania naplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky, pre každú jednotlivú samostatnú časť predmetu zákazky, je uvedená v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 19., bod 19.1.8 súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2. V súlade s ust. § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej len "IS EVO") (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429365). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

6. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.12.2020