Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
  Predpokladaná hodnota:
6.047.956,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.12.2020
  Dátum zverejnenia:
06.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Rača
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00304557
Kubačova 21, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4111
Hlavná adresa(URL): www.raca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9
Referenčné číslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom riešenia je rekonštrukcia existujúceho objektu základnej školy (SO 01) a telocvične (SO 02) v nevyužívanom areáli na ul. Plickova, v Bratislave, v intraviláne mestskej časti Rača a súvisiace objekty, ktoré sú definované v objektovej skladbe. Cieľom navrhovaných stavebných úprav je obnoviť areál a existujúce budovy na pôvodný účel vzdelávanie žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 047 956,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Plickova 9, Mestská časť Rača, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
V rámci celkovej rekonštrukcie existujúceho objektu ZŠ Plickova 9 sa navrhuje zrealizovať tieto stavebné práce:
- Vybúranie časti severného krídla (najbližšie ku hranici s areálom ihriska)
- Kompletná výmena všetkých exteriérových okenných a dverných otvorov
- Zateplenie fasády školy a telocvične
- Komplexná oprava a zateplenie strechy školy, čiastočná oprava strechy telocvične
- Vybudovanie nových zádverí pre dva hlavné vstupy
- Úpravy povrchov podláh, stien a stropov v interiéri školy a interiéri telocvične
- Úprava dispozície jednotlivých poschodí bez závažného zásahu do nosných konštrukcií
- Doplnenie troch exteriérových únikových schodísk
- Úprava existujúcich exteriérových plôch rekonštrukcia vrchnej vrstvy spevnených povrchov, odstránenie náletovej zelene, doplnenie bezbariérovej rampy ku vstupu.

Navrhovanou rekonštrukciou vznikne 25 kmeňových tried pre 600 žiakov, 9 odborných učební, 3 zborovne pre učiteľov, kancelárie pre vedenie školy a 2 telocvične so sociálnym zázemím. Návrh počíta s vytvorením vlastnej kuchyne a jedálne. Na 1. nadzemnom podlaží v južnom krídle sa znovu vytvorí byt pre školníka. V objekte telocvične sa vložením stropu do pôvodnej plynovej kotolne vytvoria dve miestnosti v polozapustenom suteréne bude zriadená nová odovzdávacia stanica tepla, nad ktorou vznikne nová odborná učebňa.

Opis predmetu zákazky je podrobne popísaný v poskytnutej projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Súčasťou poskytnutých podkladov je aj stavebné povolenie. Uchádzač do ponúknutej celkovej ceny diela zahrnie všetky náklady spojené s realizáciou diela v zmysle projektovej dokumentácií, platného stavebného povolenia a zmluvných podmienok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 047 956,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP bude podaná po vyhlásení verejného obstarávania vzhľadom na očakávanú výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ po vyhlásení verejného obstarávania plánuje podať žiadosť o NFP na príslušný riadiaci orgán v súlade s podmienkami výzvy, ktorej vyhlásenie sa očakáva v mesiaci december 2020. Verejný obstarávateľ pristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom len v prípade disponovania potrebných finančných prostriedkov na realizáciu diela. V prípade, ak verejný obstarávateľ nebude disponovať potrebnými finančnými prostriedkami (a to napríklad, nie však výlučne, v prípade ak riadiaci orgán neschváli podanú žiadosť o NFP), verejný obstarávateľ má právo zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie, pretože rozsah zmluvy nebude finančne krytý v súlade s osobitnými právnymi predpismi (najmä zákonom o základnej finančnej kontrole).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZOVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky realizácie diela sú uvedené v zmluve o dielo a v projektovej dokumentácií.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pravidlá elektronickej aukcie sú uvedené v osobitnej prílohe súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 10:30
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

3. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 280 000 EUR. Informácie o tom, akým spôsobom je možné zložiť zábezpeku ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nepovoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

5. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

6. Verejný obstarávateľ bude organizovať individuálne obhliadky na základe dopytu záujemcov. Informácie k organizácií obhliadky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

7. Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky: V prípade, ak komisia identifikuje po
predbežnom vyhodnotení ponúk a po elektronickej aukcii na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu bez DPH za objekt SO 01 Škola.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.12.2020