Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
6.484.993,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.11.2020
  Dátum zverejnenia:
06.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová, Karol Meliška
Telefón: +421 948243889
Email: karol.meliska@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://josephine.proebiz.com
Hlavná adresa(URL): www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch
Referenčné číslo: 15/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212000-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom stavebného riešenia je rekonštrukcia existujúcich objektov bývalých kasární a súvisiacich objektov, ktoré sú definované v projektovej dokumentácii.
Cieľom navrhovaných stavebných úprav je obnova areálu a existujúcich budov bývalých kasární, vrátane rekonštrukcie interiéru v industriálnom, technickom ráze, s využitím historického obdobia, kedy boli bloky kasární postavené, a to tak, aby zodpovedali samotnému novému poslaniu objektov, ktoré budú slúžiť ako nové reprezentatívne Kreatívne centrum Nitra.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 484 993,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212300-9
45212100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch, katastrálne územie Zobor, Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom stavebného riešenia je rekonštrukcia existujúcich objektov bývalých kasární a súvisiacich objektov, ktoré sú definované v projektovej dokumentácii.
Cieľom navrhovaných stavebných úprav je obnova areálu a existujúcich budov bývalých kasární, vrátane rekonštrukcie interiéru v industriálnom, technickom ráze, s využitím historického obdobia, kedy boli bloky kasární postavené, a to tak, aby zodpovedali samotnému novému poslaniu objektov, ktoré budú slúžiť ako nové reprezentatívne Kreatívne centrum Nitra.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 484 993,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Realizácia diela bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania budú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorá na základe rozhodnutia o schválení podanej žiadosti o NFP bude uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.
Verejný obstarávateľ pristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom len v prípade disponovania potrebnými finančnými prostriedkami na realizáciu diela. V prípade, ak verejný obstarávateľ nebude disponovať potrebnými finančnými prostriedkami (a to napríklad z dôvodu odstúpenia poskytovateľa od zmluvy o NFP), verejný obstarávateľ má právo zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie, pretože rozsah zmluvy nebude finančne krytý v súlade s osobitnými právnymi predpismi (najmä so zákonom o základnej finančnej kontrole).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
- aspoň 2 osoby odborne spôsobilé vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemných stavieb. Verejný obstarávateľ vyžaduje aspoň 2 stavbyvedúcich z dôvodu ich možnej zastupiteľnosti na stavbe.
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač preukáže úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom súhrnnom rozsahu 6.500.000,- EUR (slovom šesť miliónov päťstotisíc eur) bez DPH, z toho aspoň 1 úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnej hodnote 3.000.000,- EUR (slovom tri milióny eur) bez DPH. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii / potvrdení objednávateľa (odberateľa) alebo v priloženom súvisiacom dokumente. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle ZVO.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia pozemnej stavby. Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi (investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom (objednávateľom / investorom).

Ak sú predmetom referencie aj stavebné práce iného charakteru, ako sú požadované referenčné stavebné práce, verejný obstarávateľ požaduje odčleniť zhotovenie stavebných prác požadovaného charakteru od ostatných stavebných prác, ktoré nie sú požadovaného charakteru. Uchádzač je povinný uviesť cenu len za stavebné práce požadovaného charakteru.

Verejný obstarávateľ uzná len tie časti referenčných stavebných prác, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o zhotovenie stavebných prác, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo stanoveného rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem prác (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. Tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať rozsah prác, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť poskytnutých informácií a údajov.

Ak bude v referenčnom liste stavebných prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro aktuálny ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.


2. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

- odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby), uchádzač pri každom navrhovanom stavbyvedúcom preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby.

- uchádzač pri každom navrhovanom stavbyvedúcom preukáže predložením jeho životopisu alebo ekvivalent. dokladu min. 1 skúsenosť s realizáciou diela (pozemnej stavby) v pozícii stavbyvedúceho, ktorého investičná hodnota (rozpočet) bola vyššia ako 3.000.000,- € bez DPH (tj. navrhovaný stavbyvedúci riadil pozemnú stavbu v pozícií stavbyvedúceho, ktorej investičná hodnota bola vyššia ako 3.000.000,- € bez DPH).

Ak bude v životopise alebo v ekvivalent. doklade uvedený objem v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro aktuálny ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky realizácie diela sú uvedené v zmluve o dielo a v projektovej dokumentácii.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.01.2021 11:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa.
Uchádzač môže sledovať otváranie ponúk aj prostredníctvom osobitnej funkcionality systému Josephine - online otváranie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Každá fyzická osoba sa preukáže svojím identifikačným dokladom (ID). V prípade, že na otváranie ponúk príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, je povinná predložiť okrem ID aj pís. splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto verejnom obstarávaní sa v súlade s § 66 ods. 7 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných pokladoch.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi / uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v
súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Verejný obstarávateľ bude organizovať individuálne obhliadky v pracovné dni v čase od 9:00 h. do 15:00 h. na základe dopytu záujemcov. Informácie k organizácii obhliadok sú uvedené v Súťažných podkladoch.

7. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 200.000,00 EUR. Informácie o tom, akým spôsobom je možné zložiť zábezpeku ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa
realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.
Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu vrátane DPH za objekt SO 02 Blok F2.2, časť 04 - Nové konštrukcie Blok F2.2. V prípade zhody aj v tejto položke bude ako druhé rozhodovacie kritérium slúžiť nižšia cena vrátane DPH za objekt SO 01 Blok F2.1, časť 04 - Nové konštrukcie Blok F2.1. V prípade zhody aj na tejto pozícii bude ako tretie rozhodovacie kritérium slúžiť nižšia cena vrátane DPH za stavebný oddiel SO 300.

10. Vzhľadom na použitie recyklovaných materiálov pri plnení zmluvy je možné toto verejné obstarávanie považovať za zelené verejné obstarávanie. Vzhľadom na zmluvné podmienky ochrany subdodávateľov ako aj využitie inštitútu transparentného účtu je možné toto verejné obstarávanie považovať za sociálne verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.11.2020