Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Wink Trade, s.r.o.

  Zadávateľ:
Wink Trade, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
334.952,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.12.2020
  Dátum zverejnenia:
04.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Wink Trade, s.r.o.
IČO: 36310671
Priemyselná 8, 97101 Prievidza
Slovensko
Kontaktná osoba: Marko Stanko
Telefón: +421 917365692
Email: marko.stanko@eufc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19597
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19597
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba doplnkov k plastovým oknám
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Wink Trade, s.r.o.
Referenčné číslo: Wink Trade 10/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.
Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke.
Predmetom návrhu je:
-zateplenie obvodových stien a sokla,
-zateplenie strechy,
-výmena výplní otvorov,
-ASR ostatné,
-ústredné kúrenie,
-bleskozvod,
-fotovoltika,
-osvetlenie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
334 952,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
45310000-3
45421100-5
31520000-7
31712331-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Wink Trade, s.r.o., Priemyselná 8, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.
Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke.
Predmetom návrhu je:
-zateplenie obvodových stien a sokla,
-zateplenie strechy,
-výmena výplní otvorov,
-ASR ostatné,
-ústredné kúrenie,
-bleskozvod,
-fotovoltika,
-osvetlenie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
334 952,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310041U397
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.01.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky On-line.

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO ver. 18.0, ktorý umožňuje od 13. 10. 2020 využiť funkcionalitu on-line sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvomi zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že
a)dôjde k schváleniu procesov verejného obstarávania v rámci ex post kontroly poskytovateľom NFP a/alebo
b)dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia objednávateľa zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.12.2020