Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

  Zadávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.976.291,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.11.2020
  Dátum zverejnenia:
03.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36644331
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Otília Soláriková
Telefón: +421 905412051
Email: obstaravanie@suscch.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.suscch.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Referenčné číslo: SUSCCH-NZ-VS-2020-szm-komplex
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111710-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 (slovom: deviatich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 976 291,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 je dodávka tovaru:Špeciálny zdravotnícky materiál zavádzacie sety pre komplexné arytmologické intervenčný výkony pre nasledovné typy intervencií:
- Zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexnú elektrofyziologickú diagnostiku
- Zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexné ablácie komorových tachykardií v ľavej predsieni a v ľavej komore vrátane izolácie pľúcnych žíl, vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a
v bode II.1.4.) tohto oznámenia.
Podrobná špecifikácia časti 1 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
42 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 je dodávka tovaru: Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné termosenzorové ablačné katétre a bidirekčné ovládateľné intravazálne zavádzače so zakrivením 180°obojstranne pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca, s osobitným zreteľom na ablačné katétre so zlatými elektródami všetkých zakrivení, vrátane 270° zakrivenia, hrotmi 4mm, 8mm aj intrakardiálnym preplachovacím chladením, s kompletným príslušenstvom vrátane spojovacích káblov, vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia.
Podrobná špecifikácia časti 2 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 666,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 je dodávka tovaru: Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom Rhythmia HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov,vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia.
Podrobná špecifikácia časti 3 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
273 629,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 4 je dodávka tovaru: Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom EnSite Precision, vrátane zavádzačov, punkčných ihiel a príslušenstva, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov,vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia. Podrobná špecifikácia časti 4 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
207 620,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť 5 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 5 je dodávka tovaru: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na končatinové a intrakraniálne intervencie, s osobitným zreteľom na možnosť vykonávania ultrazvukom akcelerovanej lokálnej trombolýzy, laserovej aj mechanickej trombektómie akútnych, subakútnych a chronických trombov/trombotických oklúzií v arteriálnom aj venóznom rečisku s možnosťou následného ošetrenia arteriálnych lézií pomocou dilatačných balónov uvoľňujúcich liečivo - paclitaxel v koncentrácii do 2,2g/mm2, s kompatibilitou s vodičmi 0,014 aj 0,018" aj 0,035" vrátane dilatačných balónov uvolňujúcich liečivo špecificky určených na dilatáciu dializačných fistúl a intrakraniálnych tepien. Pre komplikované prístupy vyžadujeme periférne podporné a vysoko-prietokové mikrokatétre, scoring balony na kalcifikované lézie s nízkym rizikom disekcie cievnej steny a vysokoflexibilné stenty, použiteľné vo femorálnej aj v femoro-popliteálnej oblasti. Pri venóznych trombektómiách sa vyžaduje možnosť použitia dočasnej distálnej emboloprotekcie ako prevencia pľúcnej embolizácie. Súčasťou požiadavky sú aj neurovodiče, a distálne katétre, extraktory trombov z intrakraniálneho riečiska umožňujúce vykonať tzv. stenttrombektómiu a ďalej špecializovaný zdravotnícky materiál na liečbu intrakraniálnych aneuryziem v bifurkácii arterii so širokým krčkom (na báze stentu s rozšíreným jedným koncom, ktorý sa zavádza do aneuryzmy); zariadenie na báze hustopleteného stentu - flowdiverter (na liečbu aneuryziem (vakovitých aj fuziformných) aj pseudoaneuryziem, disekcií, perforácie tepny aj arteriovenóznych fistúl) pre intra- aj extrakraniálne arterie, všetko vrátane príslušenstva. Nevyhnutná súčasť sú aj dilatačné balóny na liečbu intrakraniálnych stenóz s dlhým shaftom a nízkym crossing profile, vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia. Podrobná špecifikácia časti 5 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 984 119,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť 6 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 6 je dodávka tovaru: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu komplexných ochorení hrudnej aorty vrátane, aneuryziem, disekcií a tupých traumatických poranení hrudnej aorty, pomocou hrudného stentgraftu so zretelom na nízkoprofilový, hydrofilickým systémom implantácie, crossing profilom 18F-22F, proximálnym diametrom 20-46mm, dĺžky stentgraftu 52-229mm s možnosťou implantácie proximálneho komponentu bez proximálneho vonkajšieho stentu. Vyžaduje sa tkanina graftu z polyesteru (PET), stehy z polyesteru (PET) a polyetylénu s ultravysokou molekulárnou hmotnosťou (UHMWPE),vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia. Podrobná špecifikácia časti 6 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
229 672,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Časť 7 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 7 je dodávka tovaru: ŠZM pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zvláštnym zreteľom na endovaskulárnu liečbu varixov dolných končatín technikou mechanicko-chemickej ablácie varixov pomocou špeciálneho 3F infúzneho katétra v dľžkach 45, 65 a 85cm, určeného na kontrolovanú 360 stupňovú disperziu špecifikovaných činidiel do periférnej vaskulatúry, s rotujúcim disperzným hrotom, kt. je možné ovládať jednou rukou s možnosťou nastavenia otáčok v rozmedzí 2000-3500 ot/min, vrátane príslušenstva, vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia. Podrobná špecifikácia časti 7 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 666,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Časť 8 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 8 je dodávka tovaru: Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervečné výkony so zameraním na liečbu periférnej vaskulatúry pomocou špeciálneho dilatačného katétra, umiestneného v nitinolovej sieťke, vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia. Podrobná špecifikácia časti 8 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 166,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Časť 9 -Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111710-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 9 je dodávka tovaru: Podporné katétre Mikrokatéter Tokai určený na použitie pre superselektívnu infúziu diagnostických, embolizačných alebo terapeutických látok do periférnej vaskulatúry (okrem centrálneho obehového systému a neurovaskulatúry) a na výmenu/podporu vodiacich drôtov, vrátane služieb uvedených v časti C- Opis predmetu zákazky SP a v bode II.1.4.) tohto oznámenia. Podrobná špecifikácia časti 9 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 4 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
35 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením naskenovaných originálov dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. S ohľadom na znenie Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 5151-5000/2019 zo dňa 05.01.2019, verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že
z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti osobného postavenia z informačných systémov verejnej správy, je záujemca/uchádzač, (ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov) povinný verejnému obstarávateľovi predložiť k preukázaniu splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona doklady uvedené v § 32 ods. 2 zákona. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedeneuradom/ informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html, ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED). JED na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 1 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, mieste podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje každý člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podrobne k podmienkam účasti týkajúcich sa osobného postavenia pozri Kapitolu B. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 13:00
Miesto: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť na 2. poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov), pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Táto zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie.
2. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/9774/summary , v lehote podľa bodu IV.2.2 tohto oznámenia.
3. Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
5. Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa zásielka dostane do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný po registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
7. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému môže k predmetnému verejnému obstarávaniu odosielať správy a prílohy prostredníctvom komunikačného rozhrania verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO .
9. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.11.2020