Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
60.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.11.2020
  Dátum zverejnenia:
02.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Szabová
Telefón: +421 258311120
Email: klaudia.szabova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
Referenčné číslo: 60303/2020/19
II.1.2) Hlavný kód CPV
79941000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
a) vybudovanie Elektronického mýtneho systému (EMS) pre Objednávateľa realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, t. j. vypracovanie Dokumentácie, dodávka, montáž, implementácia, integrácia so službami poskytovanými tretími osobami v zmysle Súťažných podkladov, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky;

b) poskytovanie Služieb technickej podpory EMS Objednávateľovi.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Návrh zmluvy súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
60 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66172000-6
31710000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je:
a) vybudovanie Elektronického mýtneho systému (EMS) pre Objednávateľa realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, t. j. vypracovanie Dokumentácie, dodávka, montáž, implementácia, integrácia so službami poskytovanými tretími osobami v zmysle Súťažných podkladov, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky;

b) poskytovanie Služieb technickej podpory EMS Objednávateľovi.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Návrh zmluvy súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
135
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Doba realizácie zákazky je rozdelená do 2 etáp:
Etapa 1 - Realizácia, ktorej plnenie sa bude realizovať od podpisu Zmluvy do 31.12.2022
Etapa 2 - Prevádzka, ktorej plnenie sa bude realizovať od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027, prípadne pri uplatnení opcie do 31.12.2032.

Bližšie informácie týkajúce sa uplatnenia opcie predĺženia poskytovania Služieb sú špecifikované v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Návrh zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.1.6) Informácie o častiach:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v bode 25 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

K bodu II.1.5) Celková odhadovaná hodnota:
V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota všetkých opcií v súlade s § 6 Zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorých je možné vopred stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez opcií je 38 000 000 Eur bez DPH.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie subdodávateľov Súťažných podkladov.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v§ 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zasadačke na I. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú bližšie definované v bode 16 Otváranie ponúk súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Spôsob vyhodnotenia ponúk: Komisia posúdi zloženie zábezpeky a vyhodnotí ponuky podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Kapitole A.3 súťažných podkladov, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 v editovateľnej podobe na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9839/summary. Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9839/summary a
zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli v systéme JOSEPHINE tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 (päťstotisíc) EUR. Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 12 Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 20 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov podľa nasledovných pokynov:
5.1 Úspešný uchádzač je povinný predložiť podpísanú Zmluvu v počte vyhotovení určenom verejným obstarávateľom verejnému obstarávateľovi;
5.2 V prípade voľby Obchodnej spoločnosti pre skupinu dodávateľov s ohľadom na bod 8 Súťažných podkladov vytvorenie Obchodnej spoločnosti, originál alebo úradne overenú fotokópiu zmluvy, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky.
5.3 Zabezpečenie zápisu do RPVS v zmysle Zákona o RPVS. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 ZVO v nadväznosti na Zákon o RPVS, a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje:
5.3.1 osoby podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO, ktoré majú povinnosť sa zapísať do RPVS, a
5.3.2 osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o RPVS spĺňajúce limity uvedené v § 2 Zákona o RPVS
5.3.2 Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov podľa bodu 24.4 Súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje poistnú zmluvu, ktorá zabezpečí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám činnosťou Dodávateľa pri výkone podnikateľskej činnosti na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia najmenej desať miliónov eur (10.000.000,-eur), pričom spoluúčasť Dodávateľa nesmie prekročiť desať percent (10%). Podrobnosti sú uvedené v časti B.3 Návrh zmluvy súťažných podkladov.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

8. Doplňujúce informácie k bodu III.1)PODMIENKY ÚČASTI:
Podmienky účasti sú v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti, ktoré sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, a v editovateľnej podobe na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9839/summary.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.11.2020