Obnova dvorany/átria

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
542.560,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 11:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.11.2020
  Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
IČO: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Kučera
Telefón: +421 257871246
Email: milan.kucera@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova dvorany/átria
Referenčné číslo: NBS1-000-053-801
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213130-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní obnovy dvorany/átria nachádzajúcej sa na 3. NP v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
542 560,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní obnovy dvorany/átria nachádzajúcej sa na 3. NP v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo.
Stavebné práce pozostávajú najmä z:
- búracie práce odstránenie existujúcej kamennej dlažby, podlahového svietidla, časti existujúceho podhľadu a jeho konštrukcie, existujúceho jedného fasádneho modulu a fasádnych panelov, odstránenie časti fasády, demontáž okna, dverí, zábradlia, odstránenie časti podlahových a povrchových vrstiev, vybúranie otvorov, odstránenie zeminy, premiestnenie sochy,
- úpravy podhľadov, VZT a chladenia stropov,
- úpravy podlahových a povrchových vrstiev,
- dodávka a montáž rôznych zámočníckych prvkov ako sú kvetináče, kotvy, lávky, laná, sieť, držiaky,
- dodávka dverí a skriňopriečky,
- doplnenie fasádnych dverí a okien,
- úprava pôvodných skladieb strešnej konštrukcie, t.j. plochy dvorany. Odstránenie časti trávnika a zeminy, jej nahradenie podkladovým štrkom a ŽB podkladovou doskou, uloženie kamenných platní na terčoch,
- dodávka rôznych prvkov mobiláru, tieniacej plachty, dodávka a zabudovanie fontán.
Presná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu časti D SAMOSTATNÉ PRÍLOHY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
542 560,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 5 000,- eur (slovom: päťtisíc eur).
2. V priebehu verejného obstarávania prebieha stavebné konanie, ktoré smeruje k vydaniu stavebného povolenia. Stavebné povolenie bude po jeho vydaní a nadobudnutí právoplatnosti doplnené do súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 34.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
34.1.1 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce predstavujúce predmet zákazky. Túto podmienku účasti uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky. Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti podľa bodu 34.2.
34.1.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti podľa bodu 34.2.
34.2 Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa 34.1.1 a 34.1.2 súťažných podkladov, nakoľko verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
34.3 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 34.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 35.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady:
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
35.1.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
zoznamom stavebný prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

35.1.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 35.1.1.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam minimálne troch stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúcich päť rokov počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia stavebných prác, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 500 000,- eur bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác odberateľov v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
35.1.1.2 V prípade, ak odberateľom stavebných prác bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač určí, ktorá stavebná práca zo zoznamu stavebných prác je referenciou v zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú.
35.1.1.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby ku každej zákazke zo zoznamu stavebných prác, ktorá nebola zrealizovaná pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, uviedol na samostatnom liste podľa vzoru Doplňujúce údaje k zoznamu stavebných prác nachádzajúceho sa v prílohe č. 1 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov, aj nasledujúce údaje:
- Identifikáciu dodávateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, IČO;
- Identifikáciu odberateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa, IČO;
- Predmet zákazky;
- Cenu tej časti predmetu zákazky, ktorá sa týka stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky;
- Lehota a miesto plnenia predmetu zákazky (začiatok a koniec plnenia predmetu zákazky vo formáte mesiac/rok);
- Kontaktné údaje odberateľa: osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť predmetné údaje minimálne v rozsahu: meno a funkcia kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail.
35.1.1.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi vyplniť uvedený vzor Doplňujúce údaje k zoznamu stavebných prác nachádzajúci sa v prílohe č. 1 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov aj pre tie stavebné práce v zozname stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, v ktorých odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
35.1.1.5 Za rovnaký alebo obdobný charakter stavebných prác ako je predmet tejto zákazky sa v zmysle bodu 35.1.1.1 súťažných podkladov považujú stavebné práce na pozemných stavbách.

35.1.2.1 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie zoznam osôb (v štruktúre: meno a priezvisko, vzťah k uchádzačovi, t. j. zamestnanec alebo osoba podľa bodu 35.1.2 súťažných podkladov), ktorí sa budú priamo podieľať na plnení predmetu zákazky vrátane predloženia nasledovných platných dokladov o ich odbornej spôsobilosti:
- verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne jedna osoba zo zoznamu osôb vlastnila doklad o odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka sa bude realizovať na základe zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 10:00
Miesto: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a odporúčaním Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12. marca 2020 verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme JOSEPHINE.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 5 000,- eur (slovom: päťtisíc eur).
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi.
4. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
5. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.
7. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
8. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
9. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
10. Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.11.2020