Microsoft Office 365

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
69.783,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2020 12:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.11.2020
  Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Srnková
Telefón: +421 250944156
Email: gabriela.srnkova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.minv.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Microsoft Office 365
Referenčné číslo: 2020_1068
II.1.2) Hlavný kód CPV
48219300-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zabezpečenie dodávky SaaS služby Office 365 E1 na 2 roky. Uvedené služby neboli v poslednom období (rok) nakupované a nie je možné zabezpečiť prostredníctvom MF vzhľadom k neukončenému VO.
Súčasťou dodávky budú aj odborné služby (analýzy, implementácie, rolloutu, testovania, zaškolenia, vypracovania dokumentácie, projektového riadenia a post-implementačnej podpory), ktoré súvisia s požadovanými licenciami a čerpať sa budú postupne.
Objednávateľ v súčasnosti používa produkt O365 E1 a dodaný produkt musí byť plne kompatibilný s existujúcou infraštruktúrou a systémom obstarávateľa. Plnenie predmetu zmluvy musí byť vykonané tak, aby nedošlo k prerušeniu existujúcich prevádzkových procesov objednávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 783,28 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie informácie sú zverejnené vo Výzve na predloženie ponuky na stránke MV SR:http://www.minv.sk/?jednoduche-zakazky&sprava=microsoft-office-365
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.11.2020