Obnova materskej školy III.

  Zadávateľ:
Obec Kajal
  Predpokladaná hodnota:
312.345,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.11.2020
  Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kajal
IČO: 00306029
Kajal 20, 92592 Kajal
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Bacigál Štarková
Telefón: +421 905111585
Email: starkova@aegroup.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
AE group, s.r.o.
IČO: 45669546
Kuzmányho 1 , 92101 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Bacigál Štarková
Telefón: +421 905111585
Email: starkova@aegroup.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova materskej školy III.
Referenčné číslo: MŠ/IROP/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelno-technických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie objektu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
312 345,92 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kajal
II.2.4) Opis obstarávania
Budova materskej školy v jestvujúcom stave vykazuje početné poruchy obalových konštrukcií. Netesnosť okien a dverí, vlhkosť obvodových a vnútorných nosných stien, nadmerné úniky tepla cez stropné konštrukcie, zatekanie strešného plášťa. Pre zabezpečenie hygienicky, zdravotne a energeticky bezproblémovej prevádzky budovy sú nevyhnutne potrebné navrhované opatrenia. Navrhovanou obnovou sa vytvoria podmienky pre hygienicky a zdravotne bezproblémové užívanie objektu, v neposlednom rade sa zlepší tepelná pohoda miestností a znížia sa ekonomické náklady na prevádzku budovy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
312 345,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC221-2016-10
II.2.14) Doplňujúce informácie
IROP Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, Kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie solventnosti a finančnej stability uchádzača ako aj skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu.
1.2 Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
1.3 Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky.
1.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
1.5 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
1.6 Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom by malo byť uvedené najmä, že za obdobie posledných troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete, je schopný plniť svoje záväzky voči banke a jeho bežný účet nebol za toto obdobie predmetom exekúcie. (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
1.3 Uchádzač musí preukázať minimálny súhrnný obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, 900.000,- EUR (resp. ekvivalent v inej mene) za posledné tri ukončené hospodárske roky (2017, 2018 a 2019).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie schopnosti riadne plniť predmetnú zmluvu v požadovanej lehote, kvalite a rozsahu.
1.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uvedená podmienka má význam z hľadiska riadneho a kvalitného plnenia predmetu zákazky, je nevyhnutná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii zákazky.
1.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač na splnenie podmienky predloží zoznam strojov a mechanizmov, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti: Preukázanie skutočnosti, že uchádzač disponuje potrebnou strojovou technikou, nevyhnutnou na plnenie predmetu zákazky.
1.4 Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
1.5 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavby s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v projektovej dokumentácii, a to v celkovej výške minimálne 900.000,- EUR bez DPH za požadované obdobie.
1.2 pre vedenie stavby min. 1 stavbyvedúci - dokladom osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie: pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
1.3 Úspešný uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu bude mať k dispozícii minimálne nasledovnú techniku: nákladné vozidlo s nosnosťou min. 10 t, traktobáger, stavebný výťah, stavebné lešenie.
1.4 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie zoznam subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, oblasť subdodávky, resp. popis prác zabezpečovaných subdodávateľom, podiel plnenia zo zmluvy zabezpečovaný subdodávateľom v percentách (%).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2020 11:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom sw Josephine on-line sprístupnením ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, on-line sprístupnením ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 9.000,- EUR
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.11.2020