Zabezpečenie dodávky potravín pre školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii, Malinovského 1, 977 01 Brezno

  Zadávateľ:
Hotelová akadémia
  Predpokladaná hodnota:
193.355,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.11.2020
  Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hotelová akadémia
IČO: 00162035
Malinovského 1 , 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/494
Hlavná adresa(URL): https://habrezno.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Hotelová akadémia
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie dodávky potravín pre školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii, Malinovského 1, 977 01 Brezno
Referenčné číslo: ID 1660/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky:

Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí predmetu zákazky, a to konkrétne na :

1.časť predmetu zákazky: Hlboko zmrazené výrobky,
2.časť predmetu zákazky: Ovocie a zelenina,
3.časť predmetu zákazky: Mlieko a mliečne výrobky,
4.časť predmetu zákazky: Mäso a mäsové výrobky,
5.časť predmetu zákazky: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky,
6.časť predmetu zákazky: Trvanlivé výrobky.

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody medzi verejným obstarávateľom a medzi tromi úspešnými uchádzačmi samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky.

Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 2 tejto Výzvy Návrh rámcových dohôd k jednotlivým častiam predmetu zákazky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v prílohách Výzvy. Konkrétne v prílohe č.1 Výzvy Špecifikácia cien, položiek a požiadaviek k jednotlivým častiam predmetu zákazky a v prílohe č. 2 Výzvy Návrh rámcových dohôd k jednotlivým častiam predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
193 355,82 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.11.2020