Systém digitálnej knižnice

  Zadávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
  Predpokladaná hodnota:
141.772,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.11.2020
  Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO: 00151882
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Veronika Dobiášová
Telefón: +421 269253158
Email: veronika.dobiasova@cvtisr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/240
Hlavná adresa(URL): www.cvtisr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Systém digitálnej knižnice
Referenčné číslo: 00849/2020/4400
II.1.2) Hlavný kód CPV
72261000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie softvéru digitálnej knižnice zabezpečujúceho prístup najmä k zdigitalizovaným dokumentov z knižničných fondov viacerých inštitúcií. Primárnym poslaním softvéru je zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných a born-digital dokumentov najmä pre slovenskú sieť knižníc, vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, vydavateľov vedeckých a vedecko-populárnych diel, ktoré slúžia na podporu vedy a výskumu.

Predmetom zákazky je aj poskytovanie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou systému, a to s cieľom zabezpečiť jeho dostupnosť a dlhodobú udržateľnosť v zmysle celého rozsahu opisu predmetu zákazky a to na tri roky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
141 772,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48160000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie softvéru digitálnej knižnice zabezpečujúceho prístup najmä k zdigitalizovaným dokumentov z knižničných fondov viacerých inštitúcií. Primárnym poslaním softvéru je zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných a born-digital dokumentov najmä pre slovenskú sieť knižníc, vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, vydavateľov vedeckých a vedecko-populárnych diel, ktoré slúžia na podporu vedy a výskumu.

Predmetom zákazky je aj poskytovanie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou systému, a to s cieľom zabezpečiť jeho dostupnosť a dlhodobú udržateľnosť v zmysle celého rozsahu opisu predmetu zákazky a to na tri roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
141 772,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II) v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, ITMS14+: 313011F988
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) zahŕňa dĺžku trvania poskytovania technickej podpory k softvéru odo dňa jeho uvedenia do ostrej prevádzky.
Softvér musí byť uvedený do prevádzky najneskôr do 6 týždňov od dňa účinnosti zmluvy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže pri preukazovaní splnenia podmienok účasti doložiť jednotlivé dokumenty vyžadované v rámci predmetného verejného obstarávania alebo nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s ustanovením § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní doloženým zoznamom dodaných tovarov a poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodaných tovarov a poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru s požadovaným predmetom zákazky dodaných a poskytnutých za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej hodnote 50 000 EUR bez DPH resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Pod rovnakými alebo obdobnými tovarmi a službami k predmetu zákazky rozumieme dodanie prezentačného systému na sprístupňovanie kníh, periodík a digitálneho obsahu a poskytovanie služieb technickej podpory tohto systému spojených s prevádzkou systému.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa na účely vyhodnotenia splnenia tejto podmienky účasti považuje zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 10:00
Miesto: Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode I.1) tohto oznámenia.
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že otváranie ponúk prostredníctvom systému Josepihne bude prebiehať aj on-line sprístupnením. Bližšie informácie sú uvedené v bode 19. časti A.1 súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) alebo poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom uchádzača o oprávnení podnikať; v prípade povereného zástupcu uchádzača aj originálom alebo overenou kópiou splnomocnenia na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ zverejňuje Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty na portáli Josephine (https://josephine.proebiz.com). V profile verejného obstarávateľa, https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/240, bude zverejnený link na prístup k dokumentom na portáli Josephine.
3. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverz).
5. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie faktúry majúcej náležitosti elektronickej fakturácie v súlade s podmienkami zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.11.2020