II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
1.738.087,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2020 08:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.11.2020
  Dátum zverejnenia:
19.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mrázová
Telefón: +421 456945157
Email: zuzana.mrazova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2
Referenčné číslo: CS SVP PR 3854/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Vlastná výstavba bude pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu koryta vybudovaním nábrežných múrov resp. múrikov v blízkosti brehových čiar po pravej a ľavej strane koryta tak, aby koryto Torysy bezpečne odviedlo prietok Q100roč. = 300 m3/s s bezpečnostným prevýšením brehov 30 cm nad hladinou dimenzačného prietoku.

Stavba je rozdelená na tieto stavebné objekty :
SO - 01 Príprava územia
SO - 02 Rekonštrukcia jestvujúceho opevnenia Torysy
SO - 03 Pravostranná úprava Torysy
SO - 03 Pravostranná úprava Torysy, časť Obslužná komunikácia
SO - 04 Ľavostranná úprava Torysy
SO - 05 Kamenné prahy v dne Torysy
SO - 06 Opevnenie pod mostom na ZÚ
SO - 07 Opevnenie pod mostom na KÚ
SO - 08 Balvanitý sklz pod zhýbkou
SO - 09 Spätná klapka
SO - 10 Oplotenie
SO - 11 Hradenie a závory
SO - 15 Rampa - vjazd do koryta

Vyvolané investície :
SO - 12 Preložka telekomunikačných vedení (osobitná dodávka)

Podrobnejší opis je uvedený v prílohe číslo 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 738 087,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262620-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
intravilán mesta Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Vlastná výstavba bude pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu koryta vybudovaním nábrežných múrov resp. múrikov v blízkosti brehových čiar po pravej a ľavej strane koryta tak, aby koryto Torysy bezpečne odviedlo prietok Q100roč. = 300 m3/s s bezpečnostným prevýšením brehov 30 cm nad hladinou dimenzačného prietoku.

Stavba je rozdelená na tieto stavebné objekty :
SO - 01 Príprava územia
SO - 02 Rekonštrukcia jestvujúceho opevnenia Torysy
SO - 03 Pravostranná úprava Torysy
SO - 03 Pravostranná úprava Torysy, časť Obslužná komunikácia
SO - 04 Ľavostranná úprava Torysy
SO - 05 Kamenné prahy v dne Torysy
SO - 06 Opevnenie pod mostom na ZÚ
SO - 07 Opevnenie pod mostom na KÚ
SO - 08 Balvanitý sklz pod zhýbkou
SO - 09 Spätná klapka
SO - 10 Oplotenie
SO - 11 Hradenie a závory
SO - 15 Rampa - vjazd do koryta

Vyvolané investície :
SO - 12 Preložka telekomunikačných vedení (osobitná dodávka)

Podrobnejší opis je uvedený v prílohe číslo 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 738 087,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 11
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
II.2.14) Doplňujúce informácie
1) Verejný obstarávateľ s ohľadom na dĺžku trvania zmluvy pre obmedzenú funkcionalitu ISZU uvádza, že úspešný
uchádzač bude povinný vykonať a odovzdať dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa zmluvy (najmä jej
článok IV) najneskôr v lehote 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy alebo do 31.12.2023, podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v celej výzve len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) Zákona o VO,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf a ocenený výkaz výmer predložiť len vo formáte .xls/.xlsx (excel) v neuzamknutom súbore.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2020 10:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa - Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 50.000 EUR. Banková záruka alebo poistenie záruky musí byť súčasťou elektronickej ponuky. Písomný originál bankovej záruky alebo poistenia záruky musí byť doručený verejnému obstarávateľovi do podateľne. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
4) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
5) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
6) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v bode
bode 27.5 súťažných podkladov.
7) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8) Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia.
9) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie inštitútu zádržného, zábezpeky, zmluvné pokuty a poistenie uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.11.2020