Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo, vypracovanie dokumentácie TP-DÚR, Zámer, SoH, DÚR, DSZ

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.135.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
19.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Domianová
Telefón: +421 258311121
Email: maria.domianova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo, vypracovanie dokumentácie TP-DÚR, Zámer, SoH, DÚR, DSZ
Referenčné číslo: 60302/2017/36
II.1.2) Hlavný kód CPV
71311220-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Vypracovanie dokumentácie Technická pomoc v podrobnostiach dokumentácie pre územné rozhodnutie (TP-DÚR), vypracovanie zámeru (Zámer), vypracovanie správy o hodnotení (SoH), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), stavby Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo v dĺžke 14 km.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, časť B.2 Spôsob určenia ceny a časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 135 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
II.2.4) Opis obstarávania:
Vypracovanie dokumentácie Technická pomoc v podrobnostiach dokumentácie pre územné rozhodnutie (TP-DÚR), vypracovanie zámeru (Zámer), vypracovanie správy o hodnotení (SoH), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), stavby Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo v dĺžke 14 km.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, časť B.2 Spôsob určenia ceny a časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
240
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Doplňujúce informácie k bodu II.2.7)
- TP-DÚR - 240 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- Zámer - 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa
- SoH - 300 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa
- DÚR - 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa
- DSZ - 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 Zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"):
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 Zákona v spojení s § 152 Zákona.
2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 Zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 Zákona. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších prepisov, zákon č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon), zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 113/2006 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.12.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 17.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.12.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej
adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9271/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 Zákona druhá veta:
"...vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk". V súlade s § 55 ods. 1 sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9271/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9271/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.
4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 60 000,00 EUR (slovom: šesťdesiattisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 29.6 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov určuje, že lehota uvedená v bodoch 29.3 až 29.5 na poskytnutie riadnej súčinnosti je 20 pracovných dní.
6/ Hlavné podmienky financovania / spôsob platieb: v zmysle súťažných podkladov.
7/ Verejný obstarávateľ vyžaduje poistnú zmluvu na sumu 214 000,00 EUR (slovom: dvestoštrnásťtisíc EUR) na plnenie predmetu zákazky. Bližšie informácie k poistnej zmluve sú uvedené v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
8/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.11.2020