Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín

  Zadávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
  Predpokladaná hodnota:
6.959.979,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
19.11.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681300
Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. MIlan Hamala
Telefón: +421 250110584
Email: hamala@olo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.olo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín
Referenčné číslo: HaMi 31/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 959 979,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:
Zákazka môže byť pridelená na jednu časť alebo na obidve časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Popolček
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90500000-2
90513400-0
14930000-9
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. ZEVO, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
Kód odpadu 19 01 07 Tuhý odpad z čistenia plynov
Kategória odpadu N, katalógové číslo odpadu : 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov.

Odpad z čistenia spalín vzniká priebežne počas 24 hodín. Množstvo odpadu je závislé od množstva spáleného odpadu a obsahu škodlivých látok, ktoré sa zachytia na textilných filtroch. Prevádzka ZEVO Bratislava je nepretržitá s dvomi plánovanými odstávkami za rok. Množstvo odpadu, ktoré vznikne za rok je cca 2500 ton. Odpad je uložený v zásobnom sile areál ZEVO Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava. Nebezpečný odpad (popolček) je nutné odoberať priebežne. Zásobné silo je možné plniť iba do 70% jeho objemu, to znamená cca 70 ton odpadu. Denne vznikne počas prevádzky obidvoch kotlov na najvyšší výkon 10 ton tohto odpadu.

Spolu potreba 8010 ton na 36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 577 729,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Škvara
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90510000-5
90500000-2
14630000-6
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. ZEVO, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
Kód odpadu 19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11
Kategória odpadu O, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11.

Škvara pri spaľovaní komunálneho odpadu vzniká pri nepretržitej prevádzke dvoch kotlov Martin GMBH, priebežne počas 24 hodín. Množstvo škvary je závislé nominálnych parametrov a výkonov kotlov počas prevádzky. Prevádzka ZEVO Bratislava je nepretržitá s dvomi plánovanými odstávkami za rok, (jarná a jesenná). Množstvo škvary , ktoré vznikne za rok je cca 35 000 ton za rok. Škvara je z kotlov kontinuálne dopravovaná dopravníkmi do zásobníka škvary. Škvara zo zásobníka škvary je nakladaná drapákovým žeriavom na triediacu linku škvary, kde sa so škvary separujú železné kovy, farebné kovy a sklo. V prípade poruchy triediacej linky je nutné odoberať škvaru bez separáce, s neodstráneným materiálmi.
Škvaru je nutné odoberať v každý pracovný deň, pondelok až piatok, výnimočne v sobotu podľa uloženého množstva v zásobníku škváry.

Spolu potreba 105000 ton na 36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 381 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Minimalné množstvo vývozu v pracovné dni cez týžden je 120 t za zmenu.
Minimálne množstvo vývozu v sobotu je podľa množstva v zásobníku škvary (môže byť menej ako 120 t.)
Nakladanie jedného auta cca 25 ton cez triediacu linku škvary trvá cca 45 min.
Je to proces, kde žeriavnik nakladá škvaru do triediacej linky kde prichádza k separácii železných kovov, skla a farebných kovov a čistá škvara sa dopravuje systémom pásových dopravníkov na nákladné auto.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 ZVO.
Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od záujemcov z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať sú:
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu
zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade záujemcov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
Záujemca môže v zmysle § 152 ods. 4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom
zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať
len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.
Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade, ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil
doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.
V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka nie je vyžadovaná
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
úspešný uchádzač k podpisu zmluvy preukáže ( uvedené iba informatívne, upresnené bude v konkrétnej výzve)):
a)preukázanie a predloženie všetkých potrebných podkladov, povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy (MŽP SR, SIŽP, OÚŽP, atď.) ktoré oprávňujú uchádzača na výkon činností - prepravy a zneškodňovania predmetného druhu odpadu
b)preukázanie dohodnutej dopravy nebezpečného odpadu (v prípade vlastnej dopravy predložiť povolenie na prepravu nebezpečného odpadu)
c)preukázanie úpravy odpadu pred skládkovaním podľa § 25 ods. 7 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 382/2018 Z .z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
d)zmluva so skládkou odpadu, na ktorú bude odpad ukladaný a povolenie na prevádzkovanie príslušnej skládky (trieda skládky je závislá od výstupného odpadu zo zariadenia na úpravu odpadu) podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
e)preukázať analýzu stabilizovaného odpadu na požiadanie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020