Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova

  Zadávateľ:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  Predpokladaná hodnota:
120.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2020 08:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.11.2020
  Dátum zverejnenia:
19.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
IČO: 00179663
Junácka 4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Christián Kraus
Telefón: +421 244373327
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/721
Hlavná adresa(URL): http://www.starz.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova
Referenčné číslo: Starz/09/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
50730000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu a opravy a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže vadného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50730000-1
50531200-8
50531300-9
45212224-2
42124000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia sú strediská v správe organizácie STARZ,
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava
Zimný štadión Harmincova, Harmincova 2, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu.
1.Predpísané periodické prehliadky výrobcom + materiál potrebný na výmenu pre 2 ks chladiace kompresory GRASSO RCU 612,
2.Predpísané periodické prehliadky výrobcom + materiál potrebný na výmenu pre 3 ks chladiace kompresory GRASSO RCU 412,
3.Predpísané periodické prehliadky výrobcom + materiál potrebný na výmenu pre 2 ks chladiace kompresory NF 811,
4.Servis ( vyčistenie filtrov, odolejovanie, odvzdušnenie) hlavnej ľadovej plochy, ľadovej plochy tréningovej haly A a ľadovej plochy tréningovej haly B na ZŠ O.Nepelu,
Asistencia pri stustení chladenia hlavnej ľadovej plochy, ľadovej plochy tréningovej haly A a ľadovej plochy tréningovej haly B na ZŠ O.Nepelu.
5.Predmetom zákazky sú aj opravy a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže nefunkčného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, preukazuje:
-doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
-doloženým čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do IS EVO v .pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne
osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: BOD I.:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
BOD II.:
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
BOD III.:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
BOD IV.:
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy
BOD V.:
Podľa § 34 ods. 1 písm. m), bod 2 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o tovar, ktorý sa má dodať.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do IS EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: BOD I.:
uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle § 34 ods. 1 písm a), ktorým preukáže uskutočnenie minimálne dvoch zákaziek rovnakého alebo typovo podobného poskytnutia služby ako je predmet zákazky na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, z toho jedna v minimálnom objeme 100 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Verejný obstarávateľ považuje za zákazky rovnakého alebo typovo podobného poskytnutia služby ako je predmet zákazky ,,Servis a opravy zariadení na chladenie ľadových plôch zimného štadióna.
Zoznam poskytnutých služieb/zákaziek predložený uchádzačom musí obsahovať:
- názov zákazky,
- obchodné meno a identifikačné údaje Objednávateľa,
- výška finančného plnenia v eur,
- dobu poskytnutia služby.
BOD II.:
uchádzač predloží zoznam osôb určených na plnenie zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto obstarávania, pričom uvedie min. 1 odborníka, za ktorého uchádzač predloží doklady uvedené v tomto bode v písm. a) až c) nižšie:
a) profesijný životopis príslušnej osoby, podpísaný dotknutou osobou, z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní a vzdelanie.
b) doklad o odbornej spôsobilosti/oprávnenie v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. na činnosť - opravy a odborné prehliadky v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupiny A určené na chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg médium čpavok,
c) doklad o odbornej spôsobilosti/oprávnenie v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. na činnosť opravy a odborné prehliadky, tlakové zariadenia v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny Ab1, Ab2, Abe, Bb1, Bb2, Be1, Be2, Bf1, Bf2, Bf3 podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné doklady o odbornej spôsobilosti/oprávnenie vydané príslušnými orgánmi
členských štátov.
BOD III.:
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ZVO uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 45001 (ISO 18001) pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky vydaný akreditovaným certifikačným orgánom. Systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných noriem sú certifikované akreditovanou osobou podľa § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.505/2009 Z.z.) resp. podľa predpisov krajiny sídla uchádzača
b) Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ZVO uchádzač predloží platný certifikát kvality ISO 9001 Systém riadenia kvality pre pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky alebo iných dôkazov o zabezpečení splnenia požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky vyplývajúce z normy ISO 9001.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality
BOD IV.:
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 ZVO uchádzač predloží ...

pre obmedzený počet znakov sú ďaľšie informácie v časti VI.3)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE, bod 11.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti aby uchádzač/uchádzači predložili verejnému obstarávateľovi:
a)Originál alebo overenú kópiu poistnej zmluvy pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške 120 000 eur
b)Doklad od výrobcu chladiacich kompresorov GRASSO RCU 612 a GRASSO RCU 412 potvrdzujúci, že uchádzač/uchádzači je/sú zmluvný partner na servis, opravy a náhradné diely pre uvedené chladiace kompresory.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 08:05
Miesto: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, 831
04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pre
uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk je verejné. Bližšie informácie v Súťažných
podkladoch, bod 23.2
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom IS EVO na www.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa IS EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED), alebo v súlade s § 114 ods. 1 čestné vyhlásenie.
5. Verejný obstarávateľ sa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií.
6. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 14.
7. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 3 000,00 Eur. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných
podkladoch, bod 16.
8. Úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v súlade s § 41, ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
10. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie , obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
11.... platný certifikát ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva), pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu.Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
BOD V.:
Podľa § 34 ods. 1 písm. m), bod 2 uchádzač predloží certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu k nasledovným tovarovým položkám:
Obj. č. 2038128 - Ol. filter výtlačný
Obj. č. 2038124 - Ol. filter sací
Obj. č. 2038134 - Set piestu regulácie výkonu
Obj. č. 2038031 - Set Výtlačné ventily
Obj. č. 2038032 - Set- Sacie ventily
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.11.2020