Energetické audity budov TUKE

  Zadávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
  Predpokladaná hodnota:
162.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.11.2020
  Dátum zverejnenia:
19.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita v Košiciach
IČO: 00397610
Letná 9, 04200 Košice-Sever
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Ľoch
Telefón: +421 556024326
Fax: +421 556332748
Email: branislav.loch@tuke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Energetické audity budov TUKE
II.1.2) Hlavný kód CPV
90714400-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vypracovanie energetických auditov budov TUKE podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných
podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
162 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekty Technickej univerzity v Košiciach, podľa špecifikácie v súťažných podkladoch
II.2.4) Opis obstarávania
Vypracovanie energetických auditov budov TUKE podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných
podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
162 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania
alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2
písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z
registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom
v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie
podľa osobitných predpisov/ Podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace,
alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, a to za spoločnosť
(len v prípade, že v krajine sídla záujemcu takýto doklad je vydávaný) ako aj za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom,
alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a
prokuristami podnikateľa.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b)
doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia
obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32
ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade
potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v
splátkach).
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d)
doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú
podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa úplné znenie opisu podmienok nachádza v súťažných
podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov týkajúca sa ekonomického a finančného postavenia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov týkajúca sa technickej a odbornej spôsobilosti je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 11:00
Miesto: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: ttps://tuke.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://tuke.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/87).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch,
ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich
informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na
URL:https://tuke.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému
Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na:
https://tuke.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7,
Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie
požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie
pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene
skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania.
Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako
oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na
zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje alebo zmluvu neodporučí podpísať
riadiaci orgán po kontrole procesu verejného obstarávania.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
11. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na preukázanie
osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady.
12. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.11.2020