Modernizácia Zvončínskej ulice

  Zadávateľ:
Obec Lozorno
  Predpokladaná hodnota:
384.790,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.01.2021 13:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lozorno
IČO: 00304905
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Slovensko
Kontaktná osoba: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Telefón: +421 254653904
Email: tender@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lozorno.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia Zvončínskej ulice
Referenčné číslo: PM_MZU
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Zvončínskej ulici v katastrálnom území obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou AP-ATELIÉR s.r.o.. Ulica Zvončínska začína na hlavnej ceste obce, ktorú tvorí cesta II/501 a končí pri vodnej nádrži Lozorno. Ide o miestnu obslužnú komunikáciu, ktorá umožňuje prístup k rodinným domom. Ide o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu premenlivej šírky 4,0 - 5,5 m. Cieľom je rozšíriť komunikáciu na 5,5 m všade kde to miestne pomery umožňujú, na jednej strane komunikácie vybudovať chodník až po koniec úpravy. Súčasťou predmetu zákazky je aj vybudovanie parkovacích miest pre pozdĺžne státie osobných vozidiel na okraji vozovky všade tam, kde je to možné. Na celom riešenom úseku je potrebné nanovo vyriešiť aj odvodnenie.

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných stavebných objektov bližšie špecifikovaných v Projektovej dokumentácii:
SO 01 Oprava vozovky
SO 02 Vybudovanie chodníkov
SO 03 Odvodnenie
SO 04 Chodníky na nevysporiadaných chodníkoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
384 790,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
45233223-8
45233251-3
45223300-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Lozorno, Zvončínska ulica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Zvončínskej ulici v katastrálnom území obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou AP-ATELIÉR s.r.o.. Ulica Zvončínska začína na hlavnej ceste obce, ktorú tvorí cesta II/501 a končí pri vodnej nádrži Lozorno. Ide o miestnu obslužnú komunikáciu, ktorá umožňuje prístup k rodinným domom. Ide o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu premenlivej šírky 4,0 - 5,5 m. Cieľom je rozšíriť komunikáciu na 5,5 m všade kde to miestne pomery umožňujú, na jednej strane komunikácie vybudovať chodník až po koniec úpravy. Súčasťou predmetu zákazky je aj vybudovanie parkovacích miest pre pozdĺžne státie osobných vozidiel na okraji vozovky všade tam, kde je to možné. Na celom riešenom úseku je potrebné nanovo vyriešiť aj odvodnenie.

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných stavebných objektov bližšie špecifikovaných v Projektovej dokumentácii:
SO 01 Oprava vozovky
SO 02 Vybudovanie chodníkov
SO 03 Odvodnenie
SO 04 Chodníky na nevysporiadaných chodníkoch.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
384 790,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok
účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v
tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokumentpreverejne-obstaravanie-602.html . Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
4. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, nakoľko si nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
3.1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Z predloženého
jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok
účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Verejný obstarávateľ
umožňuje vyplniť iba globálny údaj. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk na základe kritérií verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1) V zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzač uviedie minimálne 1 zákazku, ktorou preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote minimálne 350 000 EUR bez DPH.

V prípade, že začiatok alebo koniec stavebných prác, ktoré realizoval uchádzač nespadá do rozhodného obdobia,
uchádzač uvedie podiel danej zákazky, ktorý predstavuje podiel realizovaný len v rozhodnom období.

Verejný obstarávateľ považuje za rovnaký alebo podobný charakter ako je predmet zákazky stavebné práce na
výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, resp. II. triedy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Termín realizácie predmetu zákazky je do 4 mesiacov po tom, ako budú zhotoviteľovi zo strany verejného obstarávateľa
predložené príslušné právoplatné správne rozhodnutia - povolenia umožňujúce realizovanie príslušného stavebného
objektu (aj po jednotlivých objektoch ).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.01.2021 13:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.01.2021 14:00
Miesto: Obec Lozorno
Kultúrny dom
Zvončínska 3
900 55 Lozorno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky,
prostredníctvom systému EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-
5f5.html) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Na nasledujúcom linku sú uvedené príručky a videonávody pre
modernizovanú verziu systému EVO: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
2. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme EVO
moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme EVO. Prečítanie elektronickej správy v systéme EVO záujemcom/uchádzačom ani verejným obstarávateľom nemá súvis s momentom doručenia.
3. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.
3. Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom systému EVO.
4. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 5000 eur. Podrobnosti o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Dokumenty, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú
zverejnené v profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke UVO.
8. Verejný obstarávateľ využíva možnosť podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a teda vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
9. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
10. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa §1 ods.3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.11.2020