Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci V. Leváre

  Zadávateľ:
Obec Veľké Leváre
  Predpokladaná hodnota:
173.514,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Leváre
IČO: 00310115
Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Richard Nimsch
Telefón: +421 347794316
Fax: +421 347794317
Email: starosta@levare.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4559
Hlavná adresa(URL): www.levare.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci V. Leváre
Referenčné číslo: VO-VPP-3-2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci V . Leváre. Ide najmä o to tieto služby:
a)zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110/120 litrových nádob (kuka), 240 litrových nádob a 1100 litrových nádob to všetko v súlade s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom (ďalej len VZN) v intervale 26 x ročne, pričom počet nádob pri jednom vývoze je priemerne: 1100 ks 110 l/120 l nádob, 50 ks 240 l nádob, 30 ks 1100 l nádob.
Podrobná špecifikácia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch najmä v kapitole D - Opis predmetu zákazky .
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
173 514,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90511000-2
90512000-9
90510000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
v katastr. území obce Veľké Leváre
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci V . Leváre. Ide najmä o to tieto služby:
a)zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110/120 litrových nádob (kuka), 240 litrových nádob a 1100 litrových nádob to všetko v súlade s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom (ďalej len VZN) v intervale 26 x ročne, pričom počet nádob pri jednom vývoze je priemerne: 1100 ks 110 l/120 l nádob, 50 ks 240 l nádob, 30 ks 1100 l nádob.
Podrobná špecifikácia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch najmä v kapitole D - Opis predmetu zákazky .
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
173 514,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona
č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon "). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ak nie je uvedené inak, resp. ods. 4 až 5 zákona ak je uplatniteľné.Z dôvodu obmedzeného počtu znakov podrobne rozpísané podmienky účasti a doklady na ich preukázanie viď v časti B -Podmienky účasti uchádzačov v súťažných podkladoch.
(2)Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Bližšie informácie k JED viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-602.html.Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na rovnakej stránke.
(4)Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v Zozname hospodárskych
subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. zákona). Verejný obstarávateľ uzná aj
rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods. 3 zákona.
(5) Verejný obstarávateľ uvádza v súvislosti s § 32 ods.3 zákona, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a), nepožaduje predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e), f) zákona. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa §32 odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.47b) Údaje podľa tretej vety verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Uvedené platí pre uchádzačov, ktorí sú vedení v týchto systémoch verejnej správy a dá sa u nich predmetná skutočnosť overiť.
(6) Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Viď v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 11:00
Miesto: Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača (ktorá sa preukáže plnou mocou na zastupovanie). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Použije sa "super reverzný spôsob" vyhodnotenia.
(2) Verejný obstarávateľ bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odvolávka50)viď zákon, ak ponuka
skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(3)Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
(4) Verejné obstarávanie sa realizuje cez informačný systém EVO. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO.
Záujemca/uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme UVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt(Návod:
odkaz https://www.uvo.gov.sk/registrácia, privátna zóna, vytvorenie účtu, vyplniť povinné kolónky kliknúť na tlačidlo
odoslať pomocou inštrukcií zaslaných do uvedeného mailu získať prístupové údaje na prihlásenie
v ľavom menu kliknúť na Hospodárske subjekty, v prípade že budete reagovať na zákazku v mene hospodárskeho
subjektu, ktorý nie je v zozname musíte ho pridať medzi svoje HS kliknutím na + pridať hospodársky subjekt
všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html, v časti Záujemca/uchádzač. Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke buď cez profil VO alebo priamo na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429031. Všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html, Záujemca/uchádzač
Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na uvedených web. adresách po kliknutí na konkrétnu zákazku bude uchádzač prihlásený do informačného systému UVO môcť kliknúť na "predložiť ponuku" alebo kliknúť na "položiť otázku", čím sa aktivuje jeho prístup k zákazke a aktivujú sa všetky funkcionality IS EVO zo strany uchádzača/záujemcu k tejto zákazke alebo kliknúť na "vstúpiť do zákazky" bez vytvorenia väzby na zákazku.
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.
(5) Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020