Poisťovacie služby

  Zadávateľ:
Mesto Malacky
  Predpokladaná hodnota:
212.853,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.11.2020 08:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Malacky
IČO: 00304913
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová
Telefón: +421 347966157
Email: eva.sokolova@malacky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.malacky.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poisťovacie služby
Referenčné číslo: 6/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
1.Poistenie majetku zahŕňa: Komplexné živelné poistenie, poistenie pre prípad krádeže a vandalizmu,
poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia § 13 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
2.Havarijné poistenie motorových vozidiel, ich časti a príslušenstvá tvoriace štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu (ďalej len predmet poistenia), ktorých vlastníkom a/alebo držiteľom je poistník a/alebo organizácie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.
Podrobný opis sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
212 853,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Zákazky môžu byť pridelené jednému hospodárskemu subjektu alebo dvom.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poisťovacie služby - poistenie majetku
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Mesta Malacky
II.2.4) Opis obstarávania
Poistenie majetku zahŕňa:Komplexné živelné poistenie, poistenie pre prípad krádeže a vandalizmu,
poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia § 13 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
139 562,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu verejného obstarávania v zmysle ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Poisťovacie služby - havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66514110-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Mesta Malacky
II.2.4) Opis obstarávania
Havarijné poistenie motorových vozidiel, ich častí a príslušenstvá tvoriace štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu (ďalej len predmet poistenia), ktorých vlastníkom a/alebo držiteľom je poistník a/alebo organizácie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
73 290,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade zrušenia procesu VO v zmysle ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom v súlade s § 32 ods. 2, 4, 5 zákona, alebo spôsobom v súlade s § 152 ods. 1 zákona.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 zákona.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) , dokument na stiahnutie:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky- dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html,
alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 odseku 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) preukazuje uchádzač čestným vyhlásením.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 zákona.

Predkladané doklady preukazujúce osobné postavenie podľa § 32 ods. 2 ZVO nesmia byť staršie ako tri mesiace k lehote na predkladanie ponúk, okrem § 32 ods. 2 písm. e) ZVO a predkladajú sa nascenované originály alebo overené kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Uchádzač musí mať oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti poisťovníctva podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve. Úspešný uchádzač priloží oprávnenie k rámcovej dohode pred podpisom rámcovej dohody.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody budú uzatvárané čiastkové zmluvy s verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb na poisťovacie služby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.11.2020 08:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.11.2020 10:00
Miesto: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 304 MsÚ.

Otváranie ponúk sa uskutoční elektrornicky v sídle verejného obstarávateľa a on-line.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk - oprávnená alebo splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti a splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6506/summary, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, vložených do elektronického systému JOSEPHINE .
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ( VO povoľuje vyplniť oddiel časti 3 - globálny údaj), alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
4.Proces VO je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
5. Lehota viazanosti ponúk 30.04.2021
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020