Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády

  Zadávateľ:
Gymnázium
  Predpokladaná hodnota:
213.748,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium
IČO: 00161187
Kpt. Nálepku 6 , 07301 Sobrance
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/428
Hlavná adresa(URL): www.gsobrance.edupage.org
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk/marbu
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády
Referenčné číslo: 2020-PZ-Rekonštrukcia budovy kpt Nalepku
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce a komplexná rekonštrukcia budovy, riešenie porúch a ukončenie zateplenia fasády a výmeny okien. Porucha zamakanie suterénu je dôsledkom nesprávneho riešenia odvedenia dažďových vôd. Dažďové vody budú odvedené povrchovými rigolmi do kanalizácie. Podľa údajov investora je táto kanalizácia funkčná. Po potvrdení, že navrhované riešenie odvedenia povrchových vôd postačuje pre odvedenie vody sa pristúpi k druhému kroku , t. j. sanačným omietkam v suteréne na opravovanej časti. Prístrešok nad schodmi do šatní sa nahradí murovaným prístreškom. Zateplenie, ktoré bolo realizované v rokoch 2015-2019 ostáva v pôvodnej hrúbke, avšak v budúcnosti bude vhodné dotepliť tieto konštrukcie na požadované parametre. Taktiež už vymenené okná sa nebudú vymieňať.
Podrobné informácie o rozsahu predmetu zákazky, požiadaviek na technickú špecifikáciu sú uvedené v dokumentoch, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov: Príloha č. 3-1 Projektová dokumentácia stavby a Príloha č. 3-2 Výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 748,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261320-3
45321000-3
45421112-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmet zákazky sa bude realizovať v objekte sídla verejného obstarávateľa na adrese Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, presnejšie uvedené v SP v Prílohe č. 3 Projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Množstvo a rozsah predmetu zákazky, ktoré tvoria predmet zákazky ako celok, je presne uvedený a špecifikovaný v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3-1 Projektová dokumentácia a v Prílohe č. 3-2 Výkazy výmery jednotlivých SO, v rámci ktorej sa číselne kvantifikujú Výkazy výmery stavebných objektov, ktoré tvoria predmet zákazky ako celok.

V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii SO a vo výkazoch výmer SO, platia pre určenie rozsahu predmetu zákazky údaje uvedené vo výkazoch výmer pre príslušné stavebné objekty (Príloha č. 3-2 súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
213 748,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy:
V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Financovanie zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy o dielo (Príloha č. 4 súťažných podkladov).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
2. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
3. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.

Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 1.2 a 1.3.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie
o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia,
ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:
2.1 § 33 ods. 1 písm. a) ZoVO;
2.2 § 33 ods. 1. písm. d) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je definovaná v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO;
3.2 § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO;
3.3 § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO;
3.4 § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je definovaná v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluve o dielo sú, okrem iného, požadované nasledovné podmienky vykonania zákazky:
- zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska;
- zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním služieb mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty poskytovaných služieb - kópiu zmluvy o postení).
Podmienky spojené s lehotou plnenia predmetu zákazky uvedené v bode II.2.7), sú definované v Prílohe č. 4 návrhu
Zmluvy o dielo, článku VI. Čas plnenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 14:00
Miesto:
Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v systéme EN EVOSERVIS, na adrese garanta zabezpečujúceho
proces VO: MARBU - VO 1, s. r. o., pracovisko: Dúhová 40, 040 01 Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné ver. obstarávanie elektronicky v certifikovanom systéme EN EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/ v rámci predmetnej zákazky.
2) Pre účely komunikácie vrátane doručovania, realizovanej v systéme EVOSERVIS, sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VO a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZoVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou EVOSERVIS.
Odoslaním takejto písomnosti prostredníctvom EVOSERVIS sa písomnosť dostáva do sféry dispozície adresáta/uchádzača/alebo do sféry dispozície VO bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť, a doručenie potvrdzovať. Na odoslanú správu el. komunikáciou v EVOSERVIS je adresát upozornený notifikačným emailom. Doručenie prostredníctvom EVOSERVIS je okamih prijatia dátovej správy na el. adresu adresáta dátovej správy v elektr. nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa doň zaregistruje na adrese www.evoservis.sk/marbu/, príp. na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VO, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektr. ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane SP a príslušných príloh.
3) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému EN EVOSERVIS: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené VO poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a v SP všetkým záujemcom, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4) Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO. Elektronické ponuky sa budú predkladať potvrdením ponuky UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte (bližšie info v SP).
5) VO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR, podrobnejšie uvedené v SP v kapitole A.3, bod 17. Zábezpeka.
6) VO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
7) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie, t.j. či hosp. subjekty spĺňajú všetky požadované PÚ v rozsahu uvedenom vo výzve. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia PÚ aj predložením čestného vyhlásenia.
8) VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ver. sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo kt. subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
ZoD bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s ver. obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle ZoVO a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke VO.
9) VO stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZoVO uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: VO vylúči uchádzača z ver. obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10) VO odporúča obhliadku a organizuje obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Podrobné informácie sú uvedené v SP v kapitole A.2 SP v bode 13.
11) Predmetné ver. obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020