Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 420

  Zadávateľ:
Obstarávacie trhovisko Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
150.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obstarávacie trhovisko Slovenska
IČO: 45746168
Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Pipíšková
Telefón: +421 914341331
Email: pipiskova@well.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

Mesto Fiľakovo
IČO: 00316075
Radničná č. 25 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dáša Paszkiewiczová
Telefón: +421 474381001
Email: mesto@filakovo.sk
Verejno-prospešné služby
IČO: 30232392
Farská lúka č. 3 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Tóth
Telefón: +421 473337140
Email: vpsfil@mail.t.com.sk
Hradné múzeum vo Fiľakove
IČO: 42013241
Hlavná č. 14 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
Telefón: +421 907640700
Email: muzeum@hradfilakovo.sk
Základná škola
IČO: 37828860
Školská č. 1 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Ujpál
Telefón: +421 474381895
Email: zsfilakovo@gmail.com
Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola
IČO: 37828878
Mládežnícka č. 7 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roland Bozó
Telefón: +421 474381924
Email: zs.mladeznicka@gmail.com
Základná škola
IČO: 37828843
Farská lúka 64/4 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marian Bozó
Telefón: +421 908947781
Email: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com
Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM
IČO: 38728851
Farská lúka 64/B , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ildikó Kotlárová
Telefón: +421 474381065
Email: mocsary25@gmail.com
Základná umelecká škola
IČO: 37833651
Záhradnícka č. 2a , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Zoran Ardamica, PhD.
Telefón: +421 918679422
Email: zusfilakovo@gmail.com
Mestské kultúrne stredisko
IČO: 00045543
Námestie slobody č. 30 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Illés Kósik
Telefón: +421 473337132
Email: msks@filakovo.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 420
Referenčné číslo: CVO 420
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa EA podľa §54 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky vykonania elektronickej aukcie sú presne definované v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 09:30
Miesto: Ponuky sa budú otvárať elektronicky na adrese kontaktného miesta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je z dôvodu použitie elektronickej aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela.
Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľ a na adrese systému pre VO
Josephinehttps://josephine.proebiz.com/
2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe
prostredníctvom systému pre VO Josephine (ďalej aj "Josephine").
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme Josephine. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou
systému.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020