Reagenčné diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning

  Zadávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
313.745,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37957937
Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK03
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Gondová
Telefón: +421 484726500
Fax: +421 484726549
Email: obstaravanie@dfnbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/9183/show
Hlavná adresa(URL): http://detskanemocnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Reagenčné diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning
Referenčné číslo: 101-2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
33141625-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú reagenčné diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning:
Časť 1
1. Reagenčná diagnostická súprava IRT - súprava pre novorodenecký skríning cystickej fibrózy (Predpokladané množstvo 73 728 analýz)
2. Reagenčná diagnostická súprava TSH tyreotropný hormón - reagenčná súprava pre novorodenecký skríning kongenitálnej hypoytreózy (Predpokladané množstvo 73 728 analýz)
3. Reagenčná diagnostická súprava 17- OHP hydroxyprogesterón - reagenčná súprava pre novorodenecký skríning kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (Predpokladané množstvo 73 728 analýz)

Časť 2
1. Premývací koncentrát, 1000 ml (35 bal)
2. Zosilňovací roztok, 500 ml (132 ks)
3. Pipetovacie špičky - veľkoobjemové (3840 ks)
4. Pipetovacie špičky - maloobjemové (4560 ks)
5. Test pre GSP (3 bal)
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
313 745,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124110-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 1
1. Reagenčná diagnostická súprava IRT - súprava pre novorodenecký skríning cystickej fibrózy (Predpokladané množstvo 73 728 analýz)
2. Reagenčná diagnostická súprava TSH tyreotropný hormón - reagenčná súprava pre novorodenecký skríning kongenitálnej hypoytreózy (Predpokladané množstvo 73 728 analýz)
3. Reagenčná diagnostická súprava 17- OHP hydroxyprogesterón - reagenčná súprava pre novorodenecký skríning kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (Predpokladané množstvo 73 728 analýz)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
285 760,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124130-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 2
1. Premývací koncentrát, 1000 ml (35 bal)
2. Zosilňovací roztok, 500 ml (132 ks)
3. Pipetovacie špičky - veľkoobjemové (3840 ks)
4. Pipetovacie špičky - maloobjemové (4560 ks)
5. Test pre GSP (3 bal)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 985,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 198-479158
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.11.2020