Servis zdravotníckej techniky – pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značiek GE, Philips, Siemens

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
620.606,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Bošeľa
Telefón: +421 484413240
Email: mbosela@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspfdr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servis zdravotníckej techniky – pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značiek GE, Philips, Siemens
Referenčné číslo: FNsP FDR/RVO/847/2020/33489
II.1.2) Hlavný kód CPV
50421200-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Servis zdravotníckej techniky pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značiek GE, Philips, Siemens.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:

Časť č.1
Pozáručný servis a pravidelná údržba CT zariadenia a to: Multidetektorové 64 radové CT zariadenie OPTIMA 660s od výrobcu GE Medical Systems prevádzkovaného na Urgentnom príjme Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
Predmetom servisnej činnosti sú nasledovné zariadenia:
-Multidetektorové 64 radové CT zariadenie OPTIMA 660s (rok výroby 2013)
-2 pracovné stanice AW Z800 HW 4,6 (rok výroby 2013)
Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby: 36 mesiacov

Časť č.2
Pozáručný servis a pravidelná údržba RTG systémov s C ramenom značky Philips v počte 4ks. Predmetom servisnej činnosti sú nasledovné zariadenia: RTG BV Endura 9 v.č.534 (rok výroby 2007); RTG BV Endura 9 v.č.594 (rok výroby 2011); RTG BV Endura 12 v.č.4826 (rok výroby 2017); RTG BV Endura 12 v.č.4827 (rok výroby 2017)
Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby: 36 mesiacov

Časť č.3
Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značky Siemens v počte 4ks. Predmetom servisnej činnosti sú nasledovné zariadenia: Položka č.1 - Digitálny RTG prístroj s C ramenom, typ: ARCADIS Orbic Gen2 (rok výroby 2012); Položka č.2 - Digitálny skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom, typ: YSIO (rok výroby 2012); Položka č.3 - Angiografický digitálny prístroj s C ramenom, typ: ARTIS Q Ceilig (rok výroby 2015); Položka č.4 - Ultrazvukový prístroj, typ: Acuson Freestale (rok výroby 2015)
Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby: pri položkách č.1 a č.2: 24 mesiacov; pri položkách č.3 a č.4: 36 mesiacov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
620 606,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pozáručný servis a pravidelná údržba CT zariadenia a to: Multidetektorové 64 radové CT zariadenie OPTIMA 660s
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Pozáručný servis a pravidelná údržba CT zariadenia a to: Multidetektorové 64 radové CT zariadenie OPTIMA 660s od výrobcu GE Medical Systems prevádzkovaného na Urgentnom príjme Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
Predmetom servisnej činnosti sú nasledovné zariadenia:
-Multidetektorové 64 radové CT zariadenie OPTIMA 660s (rok výroby 2013)
-2 pracovné stanice AW Z800 HW 4,6 (rok výroby 2013)
Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby: 36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
184 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pozáručný servis a pravidelná údržba RTG systémov s C ramenom značky Philips v počte 4ks.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Pozáručný servis a pravidelná údržba RTG systémov s C ramenom značky Philips v počte 4ks. Predmetom servisnej činnosti sú nasledovné zariadenia: RTG BV Endura 9 v.č.534 (rok výroby 2007); RTG BV Endura 9 v.č.594 (rok výroby 2011); RTG BV Endura 12 v.č.4826 (rok výroby 2017); RTG BV Endura 12 v.č.4827 (rok výroby 2017)
Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby: 36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
105 449,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značky Siemens v počte 4ks
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značky Siemens v počte 4ks. Predmetom servisnej činnosti sú nasledovné zariadenia: Položka č.1 - Digitálny RTG prístroj s C ramenom, typ: ARCADIS Orbic Gen2 (rok výroby 2012); Položka č.2 - Digitálny skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom, typ: YSIO (rok výroby 2012); Položka č.3 - Angiografický digitálny prístroj s C ramenom, typ: ARTIS Q Ceilig (rok výroby 2015); Položka č.4 - Ultrazvukový prístroj, typ: Acuson Freestale (rok výroby 2015)
Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby: pri položkách č.1 a č.2: 24 mesiacov; pri položkách č.3 a č.4: 36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
330 657,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 ZoVO:
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadení bude realizovaný prostredníctvom autorizovaného servisného technika.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky na údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
- uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu (oprávnenie) osoby alebo osôb (servisného technika/servisných technikov), ktorá/í bude/ú zodpovedná/í za plnenie zmluvy pozáručný servis a pravidelná údržba zariadení a predloží doklad o ich odbornej kvalifikácii - osvedčenie/certifikát o odbornom zaškolení servisného technika/ov na pozáručný servis a pravidelnú údržbu zariadení vydaný výrobcom príslušných zariadení alebo autorizovaným zástupcom výrobcu, tak aby bol zabezpečený odborný pozáručný servis a pravidelná údržba zariadení;
- uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu ( oprávnenie) osoby alebo osôb, ktorá/í bude/ú zodpovedná/í za elektrickú revíziu zariadení;
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.12.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.12.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com
2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.
3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
4)Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku:
Pre časť č. 1 predmetu zákazky: 2 000,00 € (slovom: dvetisíc eur)
Pre časť č. 2 predmetu zákazky: 1 000,00 € (slovom: tisíc eur)
Pre časť č. 3 predmetu zákazky: 3 000,00 € (slovom tritisíc eur)
5) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO.
6)Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
7) Predmetné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstaraním inovácií, nezameriava sa na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.11.2020