Osobné ochranné pracovné pomôcky

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
3.978.446,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.11.2020
  Dátum zverejnenia:
18.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Mlynarčík
Telefón: +421 248234088
Email: jan.mlynarcik@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Referenčné číslo: R1-9/192/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
33140000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú osobné ochranné pracovné pomôcky. Tovary slúžiace k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude
súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom
prostredníctvom systému JOSEPHINE.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 978 446,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Maska s respirátorom FFP2 /N95 bez výdychového ventilu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
v predpokladanom množstve 312.000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
184 080,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Maska s respirátorom FFP2 /N95 s výdychovým ventilom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 42.000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 158,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 90.000 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
246 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 92 400 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
316 008,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Maska operačná s gumičkami
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 3 650 000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
284 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Návlek na obuv Vysoký
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 37 000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Plášť ochranný zosilnený nesterilný
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113400-3
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 87 000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
408 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Plášť ochranný nesterilný
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 102 000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
425 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5, 6
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 78 200 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
492 660,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Rukavice Vyšetrovacie nitrilové
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113400-3
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú lekárne v zariadeniach verejného obstarávateľa v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
V predpokladanom množstve 13 020 000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 414 840,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak má záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
V prípade, že uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predkladať všetky zákonom požadované doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov vo
verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál
príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady.
V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Za týmto účelom verejný obstarávateľ s odoslaním informácie o zaradení oznámi záujemcovi dokedy je jeho zápis platný. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách). Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené v prílohách vyhlásenej zákazky. Základné podmienky plnenia sú
uvedené v informatívnom návrhu kúpnej zmluvy. Konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom každej zákazky
osobitne (nakoľko sa vzťahuje a určuje opis predmetu zákazky).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Z dôvodu pandémie spôsobenej koronavírusom je vyhlásené ohrozenie verejného zdravia II. stupňa bol vyhlásený núdzový stav od 01.10.2020 a predmet zákazky sa týka priamo jednej z činností nevyhnutných pre boj s týmto ochorením, resp. s jeho šírením OOPP sú nevyhnutné na ochranu zdravia a života pred šírením koronavírusu u najviac disponovaných zdravotníckych pracovníkov verejného obstarávateľa.
Vzhľadom na vývoj pandémie sa neúmerne zvýšila spotreba OOPP, ktorú nebolo možné predvídať a preto je nevyhnutné bezodkladne zabezpečovať dodávky OOPP, zvlášť zdravotníckym pracovníkom nemocníc v nevyhnutných počtoch a v čo najkratších termínoch.
Vzhľadom k plošnému testovaniu a vysokému výskytu ochorenia sa spotreba neúmerne zvýšila a potreby ochranných prostriedkov je potrebné bezodkladne dodať tak, aby mohla byť nepretržite zabezpečovaná základná zdravotná starostlivosť.
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.11.2020 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 10.12.2020
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického
nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým
zaradeným záujemcom.
Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie 12 mesiacov.
Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného
európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na
preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný
naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.
Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo hlavné miesto dodania alebo plnenia upraviť v konkrétnej výzve v rámci
zriadeného DNS.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej
zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ ako aj v odkaze na
profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj
po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.11.2020