Podunajská cyklodopravná trasa úsek v k.ú, Veľký Biel

  Zadávateľ:
Obec Veľký Biel
  Predpokladaná hodnota:
253.528,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 07:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľký Biel
IČO: 00305146
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
Slovensko
Kontaktná osoba: Anton Danter
Telefón: +421 245916106
Email: sekretariat@velkybiel.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podunajská cyklodopravná trasa úsek v k.ú, Veľký Biel
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s výstavbou cyklotrasy, ktorá bude slúžiť k prepojeniu obce Veľký Biel na existujúce dopravné terminály hromadnej dopravy (vlak, autobus). V rámci stavby sa vybudujú nasledovné stavebné objekty:
101-00 Cyklotrasa
102-00 Chodník
v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Daniela Neumannová s názvom:
Podunajská cyklodopravná trasa, úsek v k.ú, Veľký Biel.
Cyklotrasa v k.ú. Veľký Biel je celkovej dĺžky 1,502 63 km. Trasa navrhovanej cyklotrasy začína na
hranici k.ú. Nová Dedinka a Veľký Biel a končí po prechode obcou Veľký Biel a poľnohospodárskou pô-dou v polohe
pozdĺž prieťahu cesty I/61 na hranici k.ú. Veľký Biel a Senec.
Podrobná špecifikácia je uvedená v spracovanom výkaze výmer stavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
253 528,77 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcely určené projektom stavby.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná špecifikácia je uvedená v spracovanom výkaze výmer stavby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
253 528,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ posúdil možnosť rozdelenia zákazky na časti a rozhodol, že táto možnosť nie je v tomto prípade
použiteľná. Prípadné rozdelenie môže predstavovať nasledovné riziká, počas realizácie zákazky:
nadmernú technickú obtiažnosť, možné predraženie zákazky, potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí
zákazky môže predstavovať vážne riziko ohrozenia realizácie zákazky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 ZVO dokladmi podľa ust. § 32 ods. 2 ZVO nasledovne:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európ-skych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Podľa platného zákona č. 177/2018 Z.z. (Zákon proti byrokracii) orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.
Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú
a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
b) informačný systém katastra nehnuteľností,
c) register trestov,
d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
e) centrálny register študentov,
f) informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedop-latkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
g) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie.
h) informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti.
3. V zmysle všeobecnej metodiky Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2019 zverejnenej dňa 22.05.2019 na webovom sídle úradu Generálna prokuratúra SR poskytovanie výpisu z registra trestov na účel podľa § 32 ZVO neumožňuje. Z uvedeného dôvodu nie je možné postupovať podľa ust. § 32 ods. 3 ZVO a zákona č. 177/2018 Z.z. (Zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Prehľadom o dosiahnutom celkovom obrate uchádzača a prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka - realizácia dopravných stavieb za posledné tri hospodárske roky dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Predmetná podmienka sa má dokladovať predmetným prehľadom vystaveným uchádzačom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa dokladovanie dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej predmet zákazky sa týka realizácia dopravných stavieb minimálneho obratu 400.000,- € bez DPH kumulatívne za posledné tri hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt usku-točnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. V zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so
žiadosťou o vykonanie týchto prác. Dokladuje sa prehlásením uchádzača.
3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení
použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy
predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
4. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. Uchádzač túto podmienku má
dokladovať vyhlásením o personálnom obsadení sledovaných profesií podpísaným štatutárom doplneným o ďalšie
požadované doklady podľa minimálnej požadovanej úrovne štandardov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Predložený zoznam poskytnutých dodávok musí obsahovať minimálne: - obchodné meno alebo názov odberateľa, - sídlo odberateľa, - celkovú cenu bez DPH lehoty dodania. Dôkaz o plnení jednotlivých dodávok (referencia alebo iný doklad) musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak, aby bolo zrejmé, či sa jedná o verejného obstarávateľa alebo inú osobu - identifikáciu poskytovateľa dodávky - predmet zákazky - cena stavebných prác, termín uskutočnenia stavených prác, kontaktná osoba odberateľa (titul, meno, priezvisko a tel. číslo), dátum, podpis a pečiatka oprávnenej osoby odberateľa. Požaduje sa uspokojivé dokladovanie realizovaných dopravných stavieb referenciami alebo zodpovedajúcim iným dokladom v minimálnom počte 1 ks v posledných piatich rokoch. Minimálny objem jednotlivých stavieb je 200 tis. € bez DPH.
2. Požaduje sa uviesť meno a funkciu zodpovednej osoby. V prípade, že technika alebo technický orgán kontroly kvality uchádzač zabezpečuje externe, požaduje sa predložiť aj overenú kópiu platnej zmluvy, na základe ktorej má túto kontrolu zabezpečovať.
3. Požadovaný minimálny rozsah a počet odbornej kvalifikácie osôb vykonávajúcich nasledovné funkcie:
3.1. osoba zabezpečujúca odborné vedenie stavebných prác Stavbyvedúci preukazuje sa dokladom o odbornej
spôsobilosti stavbyvedúceho pre inžinierske stavby osvedčením príslušnej odbornej organizácie min. 1 osoba,
3.2. osoby zodpovednej za riadenie činnosti z hľadiska dodržiavania zásad BOZP technik BOZP - minimálne 1 osoba. Je potrebné predložiť overenú kópiu oprávnenia vydaného príslušnou odbornou organizáciou na výkon činnosti technika BOZP alebo iný ekvivalentný doklad.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ pre zabezpečenie viazanosti ponúk vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 7.000,- €. Podmienky
zloženia sú uvedené v bode 12 SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 07:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 11:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce na adrese uvedenej v bode 1 SP.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie uchádzača na otváraní obálok s overeným podpisom štatutára organizácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/.
Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO -EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add.
2. Pravidlá neuvedené v oznámení a v súťažnych podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020