Dodanie zariadenia a učebných materiálov

  Zadávateľ:
Gymnázium Jána Chalupku
  Predpokladaná hodnota:
3.646,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium Jána Chalupku
IČO: 00160547
Štúrova 13, 97718 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková
Telefón: +421 949014596
Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
stredná škola
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie zariadenia a učebných materiálov
Referenčné číslo: ID 1527
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov školských modelov, senzorov a školského materiálu pre Gymnázium Jána Chalupku v Brezne v rámci projektu Učíme pre život učíme v súvislostiach.
Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti:
Časť predmetu zákazky č. 1 Školské modely
Časť predmetu zákazky č. 2 Senzory
Časť predmetu zákazky č. 3 Školský materiál
Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách výzvy, najmä príloha č. 2a, 2b, 2c Špecifikácia ponúkaného tovaru a ostatných prílohách Výzvy.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky uvedených v prílohách Výzvy, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky rovnakej alebo vyššej kvality.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 646,88 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje MŠVVaŠ SR, Prioritná os: Vzdelávanie, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03, kód projektu v ITMS 2014+: 312011U951
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020