Priemyslená zóna Kechnec - rozšírenie komunikácie

  Zadávateľ:
Obec Kechnec
  Predpokladaná hodnota:
467.721,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kechnec
IČO: 00690261
Kechnec , 04458 Kechnec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Olšakovský
Telefón: +421 911551842
Email: v.olsakovsky@mhinvest2.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6868
Hlavná adresa(URL): https://www.kechnec.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MH Invest II, s. r. o.
IČO: 50021150
Trnavská cesta 100 , 82101 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Olšakovský
Telefón: +421 911551842
Email: v.olsakovsky@mhinvest2.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6868
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.kechnec.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Priemyslená zóna Kechnec - rozšírenie komunikácie
Referenčné číslo: 11/2020/RVS
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie na štvorpruhovú komunikáciu, vybudovanie chodníka pre peších a združeného chodníka pre peších a cyklistov ako aj odvodnenie predmetnej komunikácie v priemyselnom parku v katastrálnom území Kechnec.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
467 721,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
okres: Košice - okolie, obec: Kechnec
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je stavba s navrhovanou šírkovou úpravou existujúcej miestnej komunikácie v rámci priemyselnej zóny Kechnec v extraviláne obce Kechnec.

Projekt rieši úpravu existujúcej dvojpruhovej obojsmernej komunikácie na štvorpruhovú obojsmernú komunikáciu a dobudovanie okružnej križovatky so štyrmi výjazdami. Celková dĺžka stavebnej úpravy je 660 m. Odvodnenie komunikácie je riešené cez nové uličné vpusty s vyústením do nového povrchového odvodňovacieho žľabu vrátane dvoch betónových priepustov. Na komunikácii je potrebné vykonať odfrézovanie obrusnej vrstvy krytu vozovky, odstrániť obrubníky, pokládka nových vrstiev asfaltobetónu pre rozšírenie, okružnú križovatku a nové úseky chodníka, doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
467 721,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Verejný obstarávateľ umožňuje v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežné preukazovanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 33 ZVO týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
Uchádzač je povinný preukázať, že za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti dosiahol celkový obrat v minimálnej súhrnnej výške 2 500 000,- EUR, a to za všetky požadované hospodárske roky spolu.
Za účelom preukázania dosiahnutého celkového obratu je uchádzač povinný predložiť prehľady o celkovom obrate (výkazy ziskov a strát alebo výkazy príjmov a výdavkov). Uchádzač, ktorého prehľad o celkovom obrate je zrejmý z informácií dostupných v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk), nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať konkrétne doklady.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ZVO týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom (i) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, (ii) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač predloží opis opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality v spojitosti s § 35 ZVO.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
Uchádzač musí zoznamom uskutočnených stavebných prác preukázať, že za posledných päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač musí požadovanými dokladmi preukázať uskutočnenie minimálne jednej zákazky, predmetom ktorej boli predovšetkým (v miere viac ako 50 %) stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii pozemnej komunikácie, pričom hodnota takejto referenčnej zákazky musí byť v minimálnej výške 467 721,41 EUR bez DPH.

K bodu 2:
Uchádzač je povinný predložiť platný certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 aktuálnej ku dňu predloženia ponuky, resp. jeho ekvivalent v oblasti realizácie inžinierskych stavieb.

K bodu 3:
Kľúčový expert č. 1 Stavbyvedúci
a) platné osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre inžinierske stavby - dopravné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad,
b) profesijný životopis s prehľadom realizovaných projektov/stavieb v kategórii inžinierskych stavieb - dopravných stavieb, z ktorého budú vyplývať minimálne 2 praktické skúsenosti na pozícii stavbyvedúceho pri stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. pri inžinierskych stavbách - dopravných stavbách, zameraných na výstavbu alebo rekonštrukciu pozemných kominikácií, ktoré táto osoba ako stavbyvedúci riadila.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 04.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.12.2020 11:00
Miesto: MH Invest II, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude realizované verejne a na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom títo sa musia preukázať dokladmi uvedenými v súťažných podkladoch (preukazom totožnosti a/alebo dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnenec aj plnomocenstvom).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
(2) Zákazka bude zadaná postupom podľa § 112 a § 114 ZVO, a to ako reverzná súťaž podľa § 112 ods. 6 ZVO (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk).
(3) Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 10 000,- EUR.
(4) Na prepočet inej meny sa použije priemerný ročný kurz Európskej centrálnej banky za príslušný kalendárny rok a za rok 2020 kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zaslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania; v prípade, ak kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, prepočet sa vykoná obdobným spôsobom podľa kurzu Národnej banky Slovenska.
(5) Verejný obstarávateľ je povinný zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky v prípadoch stanovených ZVO. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
(6) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou prostredníctvom komunikačného modulu systému EVO (www.uvo.gov.sk). V prípade preukázateľného výpadku a/alebo nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch.
(7) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v časti IV Jednotného európskeho dokumentu môže vyplniť len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV Jednotného európskeho dokumentu.
(8) Verejný obstarávateľ umožňuje v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežné preukazovanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020