Značkovací stroj pre vodorovné dopravné značenie a prívesný vozík pre jeho presun

  Zadávateľ:
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
190.450,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
IČO: 52646564
Bulharská 39 , 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
Telefón: +421 335531287
Email: vo@tcs-trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20199
Hlavná adresa(URL): http://tcs-trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. postupuje ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
činnosti všeobecného obchodného a priemyselného charakteru
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Značkovací stroj pre vodorovné dopravné značenie a prívesný vozík pre jeho presun
II.1.2) Hlavný kód CPV
34922000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nového značkovacieho stroja pre vodorovné dopravné značenie a prívesného vozíka pre jeho presun. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
190 450,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34921000-9
43312000-3
34223300-9
34144750-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bulharská 39, 918 53 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového značkovacieho stroja pre vodorovné dopravné značenie ciest a 2 ks nových prívesných vozíkov pre presun značkovacieho stroja pre vodorovné dopravné značenie. Verejný obstarávateľ požaduje, aby prívesné vozíky boli plne kompatibilné so značkovacím strojom , t.j., aby spolu so značkovacím strojom tvorili funkčný technologický celok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
190 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na predmet zákazky vo výške 3400 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- doloženým čestným vyhlásením.
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia možno preukázať aj zápisom do ZHS v súlade s § 152 zákona o VO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 zákona o VO (Príloha G súťažných podkladov) alebo Čestným vyhlásením (Príloha H súťažných podkladov).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §33 zákona o VO sa v predmetnom verejnom obstarávaní neuplatňujú.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods.1 písm. a) zákona o VO - zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, uchádzač predloží zoznam referencií vedených v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií.
Uchádzač uvedie v zozname referencií názov objednávateľa/odberateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, lehotu dodania, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo referencie. Zoznam referencií musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ.
Predložené potvrdenia (doklady) musia jednoznačne obsahovať:
-identifikáciu kupujúceho/odberateľa (meno/ obchodné meno/názov, adresu)
-predmet plnenia, druh a množstvo dodaného tovaru,
-lehotu dodania,
-celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovaru, pričom ak sa preukázaná
fakturovaná cena líši od zmluvnej ceny bude akceptovaná cena skutočne fakturovaná,
- alikvótnu hodnotu z ceny pre dodávku tovaru len v rozhodnom období (ak je to uplatniteľné)
- alikvótnu hodnotu z ceny pre dodávku tovaru len rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné)
- alikvótnu hodnotu z ceny pre dodávku tovaru len podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),
pričom cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia
požadovanej minimálnej úrovne.
Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, splnenie tejto podmienky účasti preukáže svojím vyhlásením o
uskutočnení plnení s doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Hodnoty uvedené v cudzej mene uchádzač prepočíta na EURÁ podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12.
priemer. kurzu roku (priemer. hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V
prípade, že daný rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa platného kurzu ECB - priemer. mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Uchádzač v ponuke zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle § 114 ods. 2 zákona o VO osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods.1 písm. a) zákona o VO - uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je hlavný predmet zákazky (t.j. za tovar rovnakého alebo podobného charakteru možno považovať dodávku nových značkovacích strojov pre vodorovné dopravné značenie ciest ako hlavného predmetu zákazky) v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 149 000 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o VO pre podmienku určenú podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO : Verejný obstarávateľ vytvára predpoklad, že plnenie zmluvy na dodanie tovaru bude zabezpečovať uchádzač, ktorý získal a má skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého/podobného charakteru, a ktorý plnenie zmluvy vykoná na požadovanej odbornej úrovni, v súlade s potrebami verejného obstarávateľa. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Účelom stanovenia tejto podmienky účasti ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, podľa tohto bodu je najmä preukázanie skutočnosti, že uchádzač má skúsenosť s realizáciou obdobnej zákazky, a ďalej, či je spôsobilý, odborne a technicky zdatný zrealizovať predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov je pritom určená tak, že obsahovo reflektuje celý definovaný predmet/ charakter zákazky, t.j. je určená v priamej väzbe naň.
§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO - uchádzač predloží vyplnenú Prílohu F súťažných podkladov (Čestné vyhlásenie o subdodávkach) s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzať v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o VO pre podmienku určenú podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO :
Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vytvára priestor pre overenie, či známy subdodávateľ, resp. známi
subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a neexistujú u neho, resp. u nich dôvody na vylúčenie podľa ZVO, čím sa posilňujú podmienky pre plynulý priebeh zadávania zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 11:00
Miesto: "online" sprístupnenie elektronických ponúk využitím funkcionality systému EVO, v ktorom sa realizuje predmetné verejné obstarávanie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk z dôvodu zabránenia šíreniu ochorenia Covid a s tým súvisiacich vydaných nariadení funkcionalitu systému EVO, ktorá umožňuje online sprístupnenie ponúk. Z vyššie uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ neumožní fyzickú účasť uchádzačov na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom informačného systému EVO ver. 18.0 Úradu
pre verejné obstarávanie s využitím jeho funkcionalít, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Systém EVO je
dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk .

2.) V prípade potreby vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek záujemca registrovaný do predmetnej zákazky požiadať o vysvetlenie podľa § 113 ods.7 zákona o VO a to elektronicky prostredníctvom systému EVO.

3.) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku v súlade s §21 ods. 6 zákona o VO. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

4.) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

5) Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 6 zákona o VO stanovil, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ ďalej stanovil, že v zmysle § 55 ods.1 zákona o VO splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

6) Verejný obstarávateľ nie je subjektom, ktorý má postavenie orgánu verejnej moci, nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. - zákon o byrokracií)

7) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na predmet zákazky vo výške 3 400 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.

9) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020