Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk SOŠ TaP Rimavská Sobota

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
  Predpokladaná hodnota:
321.042,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42317665
Okružná 61, 97901 Rimavská Sobota
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Renáta Kulhová Halászi
Telefón: +421 475621526
Email: spojenaskola.rs@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/16836
Hlavná adresa(URL): https://www.sostap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk SOŠ TaP Rimavská Sobota
Referenčné číslo: IROP-2
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy: moderné učebné pomôcky, prístroje, nábytok a laboratórne zariadenia pre učebné odbory potravinársky, strojársky a elektrotechnický s cieľom zvýšenia praktických zručností žiakov. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž verejný obstarávateľ rozčlenil predmet zákazky na 3 časti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
321 042,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
POTRAVINÁRSTVO
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
42418900-8
44411000-4
39151100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky pre časť 1 je vybavenie odborov potravinárskeho zamerania. Podrobná špecifikácia je uvedená v
Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky, časť 1 Potravinárstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
102 872,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: Moderná stredná odborná škola - budúcnosť pre Vaše zamestnanie
Zmluva o NFP: IROP-Z-302021J429-223-14
Časť: 2
II.2.1) Názov
STROJÁRSTVO
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34151000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
42662000-4
44512940-3
38900000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky pre časť 2 je vybavenie odborov strojárskeho zamerania. Podrobná špecifikácia je uvedená v
Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky, časť 2 Strojárstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 563,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: Moderná stredná odborná škola - budúcnosť pre Vaše zamestnanie
Zmluva o NFP: IROP-Z-302021J429-223-14
Časť: 3
II.2.1) Názov
ELEKTROTECHNIKA
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213100-6
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
44512940-3
31730000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky pre časť 3 je vybavenie odboru elektrotechnického zamerania. Podrobná špecifikácia je uvedená v
Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky, časť 3 Elektrotechnika.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
89 607,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: Moderná stredná odborná škola - budúcnosť pre Vaše zamestnanie
Zmluva o NFP: IROP-Z-302021J429-223-14
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO.
2. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 - 7, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
3. Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. V prípade skupiny dodávateľov predloží JED každý člen skupiny dodávateľov.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO "Informácie k zoznamu hospodárskych subjektov", uverejnenom na: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom-3cc.html . UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Doklad č. 1: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Odporúča sa, aby zoznam dodávok obsahoval minimálne nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa, predmet dodávky, lehotu dodania, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť uchádzačove informácie. Pri prepočte zahraničnej meny na EUR sa použije kurz NBS platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. V prípade, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, posudzuje sa referencia v Evidencii referencii vedených ÚVO. V prípade, ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, posudzuje sa predložený zoznam.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa odbornej alebo technickej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h). a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. Ak uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovarov za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne - uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 alebo viac dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky/časť predmetu zákazky (primerane opisu predmetu zákazky/časti predmetu zákazky), pričom jej/ich kumulatívna hodnota za toto obdobie musí byť:
min. 50 000,00 EUR bez DPH pre časť 1 predmetu zákazky
min. 60 000,00 EUR bez DPH pre časť 2 predmetu zákazky
min. 40 000,00 EUR bez DPH pre časť 3 predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Uchádzač bude realizovať zákazku v súlade s podmienkami určenými v Kúpnej zmluve.
2. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Kúpnej zmluvy. Zmluva nadobudne platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po podpise Zmluvy a schválení procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.
4. Verejný obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť, resp. ju nepodpísať v prípade, ak budú zo strany Poskytovateľa NFP udelené finančné korekcie na základe zistených nedostatkov v procese verejného obstarávania.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.12.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.12.2020 10:00
Miesto: on-line sprístupnenie ponúk v IS EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle notifikáciu s linkou na sprístupnenie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie tejto nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom Elektronického verejného obstarávania, verzia 18.0 (ďalej len "EVO") prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO.
3.Podrobnosti o systéme EVO vrátane technickej špecifikácie a podmienok registrácie, príručiek pre prácu so systémom EVO ako aj spôsobu komunikácie je uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ak cena prekročí predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tomto Oznámení.
6. Verejný obstarávateľ neaplikuje zelené VO ani obstarávanie inovácií. Sociálny aspekt VO je zohľadnený nasledovne: rozdelenie predmetu zákazky na 3 časti a nevyžadovanie zábezpeky umožní lepšie zapojenie MSP, stanovené podmienky účasti a pripravené vzorové formuláre pre vyplnenie ponuky vyžadujú minimálnu administratívnu záťaž pre uchádzačov MSP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2020