Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - bezlepkové potraviny

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Predpokladaná hodnota:
9.143,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335795
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Nikola Maruňáková
Telefón: +421 465112158
Fax: +421 465430619
Email: nikola.marunakova@hospital-bojnice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2154
Hlavná adresa(URL): http://www.hospital-bojnice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - bezlepkové potraviny
Referenčné číslo: 2020_NZ_02
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup bezlepkových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v kapitole C. Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 143,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15880000-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup bezlepkových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v kapitole C. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 143,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.2) Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
III.1.1.3) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.1.4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.1.5) Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.1.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Uchádzač môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".
III.1.1.8)UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ÚVO zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude požadovať od uchádzača/záujemcu (zapísaného v ZHS) doplnenie príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Termín plnenia jednotlivých čiastkových dodávok tovaru je požadovaný nasledovne: dva krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) od 6,00 hod. do 9,00 hod.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2020 13:00
Miesto: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, Oddelenie VO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a v prípade zastúpenia poverenou osobou za uchádzača aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Verejná súťaž podľa ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk. V súlade s ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO, ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanovení § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.2.1) V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie výhradne prostredníctvom systému IS EVO. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne sprístupní záujemcom prostredníctvom IS EVO, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia v profile v časti Dokumenty zákazky.
VI.3.2.2) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi sprístupniť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
VI.3.3) V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.4) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO vo forme naskenovaného dokumentu vo formáte pdf. Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe, uchádzač ich predloží v elektronickej podobe.
VI.3.5) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2020